Studiegids

nl en

Coschap Psychiatrie, Ouderen-, Sociale- en Huisartsgeneeskunde

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

Het cluster van coschappen Psychiatrie, Ouderen-, Sociale, en huisartsgeneeskunde (POSH) vormen de laatste reguliere coschappen van de master Geneeskunde.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn kenmerkend voor het cluster POSH:
De coassistent heeft de bekwaamheid om:
1. adequaat om te gaan met diverse patiëntengroepen zoals kinderen en ouderen, psychiatrische patiënten, patiënten met een verstandelijke beperking of cognitieve stoornissen en patiënten met verschillende culturele achtergronden.
2. naast ziektegericht, ook functie -en probleemgericht te werken.
3. complexe gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met patiënten en hun naasten.
4. een heteroanamnese af te nemen en/of een gesprek met een patiënt en diens familie (systeemgesprek) te voeren.
5. informatie over de problematiek van de patiënt, van familie of van relevante derden uit de omgeving van de patiënt te verzamelen en te integreren.
6. samen te werken in teamverband, de mening van andere teamleden te accepteren, te overwegen en te respecteren om aldus te komen tot besluitvorming.
7. te laten blijken goed geïnformeerd te zijn over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en wet en regelgeving in de gezondheidszorg.
8. kennis van de juridische concepten in de gezondheidszorg in de praktijk toe te passen.
9. ethische dilemma’s te herkennen en kennis van ethische concepten relevant voor de gezondheidszorg in de praktijk te hanteren.
10. adequaat vast te stellen of de ontwikkeling van de verschillende competenties op het gewenste niveau is en als dat niet het geval is hierop te reflecteren en te analyseren welke vaardigheden, kennisgebieden of persoonlijke aspecten extra aandacht behoeven.
11. te reflecteren op het eigen handelen in de medische praktijk, in relatie tot de eigen attitude, gevoelens en cognities.
12. tot een weloverwogen beroepskeuze te komen die past bij de eigen mogelijkheden.
De leerdoelen per specialisme zijn, vanwege het grote aantal, in een bijlage en op de digitale leeromgeving Brightspace te vinden. De leerdoelen zijn per discipline ingedeeld op de 7 CanMEDS competenties. In de toetsmatrijs zijn deze leerdoelen verbonden aan leeractiviteiten in de stages.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Tijdens de VVV-periode bestaat onderwijs uit E-learnings, werkgroepen en zelfstudie. Tijdens de coschappen Ouderen-, sociale- en huisartsgeneeskunde is er elke 2 weken een onderwijsdag waarin onder andere opdrachten in de praktijk worden besproken.

Toetsing en weging

Kennistoets
KPB
Statusbeoordeling
Presentatie/referaat
Tussenbeoordeling
Stagebeoordeling
Reflectieverslag
Eindbeoordeling

Literatuurlijst

Psychiatrie:
1. Leerboek Psychiatrie, dr. M.W. Hengeveld, dr. A.J.L.M. van Balkom, dr. C. van Heeringen, dr. B.G.C. Sabbe (red.), Derde (geheel herziene) druk, de Tijdstroom, Utrecht.
2. Leerboek Kinder- en jeugdpsychiatrie (Verhulst. 2015): Hoofdstuk 2
3. Leerboek Gezondheidsrecht (D.P. Engberts, L.E. Kalkman-Bogerd, e.a.): Hoofdstuk 3
4. Facultatief: TRC Pharmacology database
5. Facultatief: Praktische psychofarmacologie (Moleman) = Ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde:
1. NHG standaarden
2. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen’ door J.A.H. Eekhof, M. Scherptong-Engbers, 2015
3. Verenso Richtlijnen
4. Pallialine richtlijnen (selectie)

Sociale geneeskunde:
1. Volksgezondheid en Gezondheidszorg J.P.Mackenbach, K.Stronks, zesde druk, Springer
2. LCI richtlijnen infectieziekte
3. Facultatief Richtlijnen NVAB en richtlijnen Jeugdgezondheidszorg =Huisartsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde:
1. NHG-standaarden
2. Diagnostiek van alledaagse klachten; de Jongh, de Vries, Grundmeijer (red); 4e druk 2018, BSL
3. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk; Just Eekhof, Arie Knuistingh Neven, Wim Opstelten (red); 8e herzien druk 2018, BSL
4. Kleine kwalen bij kinderen, redactie Just Eekhof e.a., 4e druk, BSL 2016 (nieuwe druk is aanstaande)
5. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij zwangeren, redactie Just Eekhof e.a., 1e druk BSL 2019
6. Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen, redactie Just Eekhof e.a., 2e druk BSL 2020

Inschrijven

Inschrijving en indeling voor het coschap Psychiatrie, Ouderen-, Sociale- en Huisartsgeneeskunde verloopt via DOO Coschappen (Coschappen@lumc.nl). Voor meer informatie, zie Brightspace en de studentenwebsite.

Contact

Max de Leeuw en Nathaly Rius Ottenheim: M.de_Leeuw@lumc.nl, n.rius_ottenheim@lumc.nl (coördinatoren coschap psychiatrie)
Secretariaat Psychiatrie: i.kanbier@lumc.nl / c.groen@lumc.nl
Debby Ras: D.M.S.Ras@lumc.nl (coördinator coschap Ouderengeneeskunde)
Secretariaat Ouderengeneeskunde: Coschap-sog@lumc.nl
Janneke Muyselaar-Jellema: J.Z.Muyselaar-Jellema@lumc.nl (coördinator coschap Sociale geneeskunde)
Secretariaat Sociale geneeskunde: Coschap-sg@lumc.nl
Chris Walinga: c.w.walinga@lumc.nl (coördinator POSH en coschap Huisartsgeneeskunde)
Secretariaat Huisartsgeneeskunde: Coschap-Hagnk@lumc.nl

Opmerkingen