Studiegids

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een metrolijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, oplopende wachttijden na decentralisatie van de WMO en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, de taakverdeling tussen overheidslagen en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat.

 • kan de student de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • kan de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: twee maal per week. In het eerste college worden de hoofdlijnen van de stof behandeld. In het tweede college komen toepassingen van de stof op praktijkgevallen aan de orde.

Totale studielast: 140u

 • Contacturen: 33u

  • 14 u hoorcollege 1
  • 14 u hoorcollege 2
  • 5 u tentamen + inzage
 • Zelfstudie: 107u

Toetsing en weging

Een schriftelijk tentamen (100%) met open/essayvragen. Het tentamen kan worden herkanst.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na afloop van het desbetreffende collegejaar.

Informatie over toetsing vind je op de website.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Literatuur in de vorm van artikelen en boekdelen, als weblink te vinden op Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: Drs. A.P. Ros, a.p.ros@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen