Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie (LAW)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op de verschillende wetenschapsfilosofische stromingen, zoals het positivisme, de hermeneutiek en het kritisch rationalisme. Ook wordt ingegaan op het debat over de waarde van kwalitatief versus kwantitatief onderzoek voor de criminologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan.
In dit vak zal tevens aandacht worden besteed aan verschillende ethische stromingen, zoals het utilisme en de deontologie. Met deze inzichten zal worden reflecteert op de mogelijkheden en grenzen bij criminologisch onderzoek en beleid.
Het doel van het vak is om te leren wetenschapsfilosofische kennis toe te passen op de criminologie en aan de hand hiervan te reflecteren op het criminologisch vakgebied. Zo zullen we kijken naar de (botsende) aannames die ten grondslag liggen aan verschillende criminologische stromingen. Door toepassing van wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van de criminologie leert u een onderbouwde en genuanceerde visie te ontwikkelen over de waarde van de aangeboden kennis in de studie en de status van wetenschap in onze samenleving.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Methoden en Technieken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • verschillende wetenschapsfilosofische stromingen differentiëren en aan de hand daarvan beargumenteren wat de status is van wetenschappelijke kennis;

 • een visie formuleren op de hedendaagse discussie over de waarde van (criminologisch) wetenschappelijke kennis voor de samenleving;

 • kritisch reflecteren op ethische dilemma’s die samenhangen met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsmarktvoorbereiding

In dit vak wordt aandacht besteed aan essayistisch en overtuigend argumenteren over maatschappelijke onderwerpen in het licht van wetenschapsfilosofische kennis. Daarnaast leert de student kritisch denken en reflecteren op de ethische gevolgen van beleid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de verplichte literatuur te bestuderen, opdrachten te maken en discussies te voeren.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijke opdracht die 100% uitmaakt van het eindcijfer.

 • Deeltoets: schriftelijke opdracht die met een voldoende dient te worden afgerond.

 • Beide schriftelijke opdrachten dienen afzonderlijk voldoende te zijn om het vak te halen. Indien één van beide niet is afgerond, wordt er geen eindcijfer doorgegeven.

 • Beide schriftelijke opdrachten kunnen worden herkanst.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt meegedeeld via Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt meegedeeld via Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. E.G. van 't Zand

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur (uitsluitend op afspraak via mail secretariaat)

 • Telefoon: 071 527 7462

 • E-mail: e.g.van.t.zand@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur, van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.