Studiegids

nl en

Erfrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW. Het betreft het geheel van voorschriften dat de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere (rechts-)personen regelt. Naast de erfopvolging krachtens het wettelijke erfrecht, speelt het testamentaire erfrecht in de praktijk een belangrijke rol. Tijdens het onderwijs wordt dan ook aandacht besteed aan de verschillende soorten testamentaire beschikkingen. Ook de positie van de langstlevende echtgenoot komt aan de orde, alsmede de problematiek van de legitieme portie en de vereffening en verdeling van een nalatenschap. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de rol die de notaris binnen het erfrecht speelt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het erfrecht, mede vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt bij het opstellen van testamenten en van de taak die hij heeft bij de afwikkeling van nalatenschappen. U leert tevens om de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht toe te passen op de verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke aspecten van het erfrecht.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het vermogensrecht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het erfrecht in ruime zin.
2. U kunt met oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde erfrechtelijke leerstukken met elkaar in verband brengen.
3. U kunt erfrechtelijke rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen beoordelen.
4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht erfrechtelijke casusposities oplossen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 weken tweemaal per week 2 uur hoorcollege (met uitzondering van drie bijeenkomsten waarin werkgroepen worden gegeven in plaats van hoorcolleges).

 • Namen docenten: mr. M. Michels en mr.dr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3 – Gedurende de cursus wordt driemaal een werkcollege gegeven. Ook tijdens de hoorcolleges worden soms opdrachten besproken die vooraf op Brightspace zijn gepubliceerd.

 • Namen docenten: mr. M. Michels en mr.dr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de in het werkboek opgenomen vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus.
In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • M.J.A. van Mourik (red.), Handboek Erfrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk

 • Huijgen e.a. , Rechtspraak Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, laatste druk

 • Model-akten. Bestellen via readeronline.

 • In werkboek/reader opgenomen (of vermelde) extra literatuur

Werkboek:
Geen.

Reader:
Ja, digitaal beschikbaar via Brightspace-omgeving van dit vak.

Aanbevolen studiemateriaal
Niet vooraf, wel tijdens de onderwijsperiode als bepaalde kennis van bepaalde studenten tekort blijkt te schieten.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u tenminste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, en voor het andere vak tenminste een vier heeft gehaald.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M. Michels

 • Werkadres: KOG kamer C.2.15

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7298

 • E-mail: m.michels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.