Studiegids

nl en

Actuele juridische vraagstukken en spraakmakende rechtspraak

Vak
2021-2022

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Bij dit vak komen twee zaken, twee invalshoeken aan de orde.

(a) Actuele juridische vraagstukken. Het recht heeft continu te maken met actuele zaken en vraagstukken, met belangrijke topics – onderwerpen en thema’s, ontwikkelingen, en actualiteiten op juridisch gebied. Dat kan vanuit diverse invalshoeken en thema’s zijn zoals wetgeving, rechtspolitiek, jurisprudentie, media etc. Diverse wetenschappers van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid die werkzaam zijn op heel verschillende rechtsgebieden en disciplines, brengen een actuele kwestie voor het voetlicht en behandelen die samen met de studenten.

(b) De rechtspraktijk krijgt geregeld te maken met jurisprudentie waar grote of belangrijke invloed van uitgaat op bijvoorbeeld de rechtsontwikkeling en het recht zoals dat tot dat moment bestond.
Bij dit onderdeel belichten docenten op een eigen, activerende wijze een casus waarvan zij van oordeel zijn dat deze zaak van groot belang is geweest – en/of nog steeds is – voor een bepaald rechtsgebied en/of dat een bron van inspiratie was of is voor de betreffende docent. De rechtsgebieden kunnen variëren van het civiel recht tot het strafrecht, en van staats- en bestuursrecht tot zaken met betrekking tot Europees en internationaal recht, maar bijv. ook de rechtstheorie en rechtsgeschiedenis. Het kan gaan om veelsoortige rechterlijke instanties zoals de Hoge Raad, het Europese Hof voor de rechten van de mens, het Internationale Gerechtshof, de Raad van State et cetera. Verschillende vragen komen tijdens de interactieve bijeenkomsten aan bod. Waarom is deze zaak zo bijzonder en/of interessant? Welke invloed heeft de zaak (waarop) gehad? Zie je die invloed tot op heden nog steeds? Op welke manier? Et cetera.

c) De onderwerpen in 2022 zijn:

 • De afschaffing van de slavernij, Somerset’s Case

 • Ethical & legal issues in pricing management

 • Vrijheid van meningsuiting en censuur op social media

 • De Toeslagenaffaire c.a,: rechters worden kritischer op de overheid

 • De aanpak van radicalisering bij jongeren/minderjarigen

 • De oorlog in Oekraïne en de rol van de VN: falen v/d regels v/h VN-Handvest of inherente beperking van het VN-systeem van collectieve veiligheid?

 • en waarschijnlijk:

 • De jurist van de toekomst kan niet zonder kennis van technologie

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In de zgn. oriëntatiefase studenten kennis laten maken met Honours College Law. Hen laten ervaren of zij, in vergelijking met de reguliere bachelorvakken, geschikt zijn voor andersoortig (honours) onderwijs (zoals seminars, practica, gastcolleges, excursies) en andersoortige toetsvormen (zoals journals, papers, presentaties) waarbij in hoge mate participatie wordt verwacht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student kan het recht van en vanuit verschillende disciplines thematisch benaderen; de student kan vanuit een geïntegreerde benadering kennis toepassen op diverse concrete en actuele casus; de student kan op zelfstandige reflecterende wijze omgaan met literatuur de student kan vragen stellen en in discussies vragen beantwoorden en standpunten verdedigen; de student is in staat in werkstukken van beperkte omvang (journals) en van meer uitgebreide omvang (paper) een goede schriftelijke analyse en reflectie te geven op onderwerpen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Interactieve bijeenkomsten, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie). In de werkcolleges zal, voor zover het online onderwijs dat toelaat, veelal een echte werkmodaliteit zijn geïncorporeerd – doorgaans mede aan de hand van casus of vragen – waarin studenten in subgroepjes concreet aan het werk gaan c.q. aan opdrachten worden gezet.

Aantal à 2-3 uur: 6 á 7
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie.
Voorafgaand aan een de bijeenkomst (met uitzondering van het eerste werkcollege) dient door de student een zogenoemd ‘journal’ te worden ingediend.

Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een enkele inleidende bijeenkomsten voor alle (voorlopig) toegelaten 1e jaars studenten. Verzorgd door Mw. prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude, en door dr. Martine Beijerman.

Alhoewel corona op het moment waarop dit wordt geschreven afneemt en fysiek onderwijs weer mag, zal een excursie/werkbezoek zo goed als zeker helaas nog niet mogelijk zijn.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Ten tijde van het inschrijven voor de twee Oriëntatievakken wordt definitief bekend gemaakt welke toetsvormen er bij dit vak worden gehanteerd. Er wordt daarvoor gekozen uit journals en/of een paper en/of portfolio. Dit gaat mede afhangen van de nog vast te stellen en in het onderwijs te behandelen concrete vraagstukken en rechtspraak.

 • Journals
  De student dient voorafgaand aan de werkcolleges een zgn. journal te schrijven aan de hand van de voor die week voorgeschreven literatuur. Indien van toepassing wordt het moment van inleveren daarvan gepubliceerd op Blackboard.
  In een journal geeft de student op zelfstandige reflecterende wijze zijn visie op de literatuur van die week.
  Het journal is geen samenvatting van de opgegeven stof, maar betreft een subjectieve beschouwing van de stof waarin de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vonden aan de literatuur, wat hun opviel aan de opgegeven stof en wat daarvan de achterliggende reden is. Ook kan uiteen worden gezet welke vragen de literatuur oproept bij de studenten, en wat ze graag nog toegelicht zouden willen zien tijdens de colleges.
  Het journal bedraagt een ½ tot maximaal 1 A 4-tje (400 woorden).
  Van belang hierbij zijn: de kwaliteit van het journal, zowel inhoudelijk als qua taalbeheersing, en de participatie en voorbereidingsgraad van studenten die daaruit blijkt.

 • Portfolio
  Zo nodig levert de student voorafgaand aan één of enkele bijeenkomsten een opdracht in, afhankelijk van de opdracht (bv. vragen n.a.v. studiestof) is dat individueel of in groepsverband. Het kan ook bv. een verslag betreffen n.a.v. een eventuele studie-excursie. Voldoende beoordeling is verplicht om het vak af te ronden.

 • Eindopdracht /paper
  Studenten schrijven ter afsluiting een verdiepende paper. Meestal is dat een opdracht over een van de thema’s waarover een werkcollege is verzorgd.

Inleverprocedures
De journals en eventuele eindopdracht worden ingeleverd via Brightspace.

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Bij de eindopdracht wordt van de studenten tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Periode

Tijd: 17:15-20 uur

Maandag 11 april
Dinsdag 19 april (deze bijeenkomst begint om 18:15, d.w.z. een uur later dan gebruikelijk)
Maandag 25-apr
Maandag 2 of dinsdag 3 mei
Dinsdag 10 mei
Maandag 16 mei
Maandag 23

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Contactpersoon/vakcoördinator: Elianne Berkepies, MSc
Werkadres: n.v.t.
Telefoon: -
E-mail: honours@law.leidenuniv.nl