Studiegids

nl en

Christendom: de basics

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst in de eenentwintigste eeuw. Onder het etiket ‘christendom’ schuilt een opmerkelijke diversiteit, die zich al vanaf het midden van de eerste eeuw van onze jaartelling heeft ontwikkeld en haar uitdrukking heeft gevonden in uiteenlopende geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen en allerlei culturele, politieke en sociale ideeën en gemeenschapsverbanden. De achterliggende oorzaken van deze diversiteit en de uitingsvormen die zij in wisselwerking met contextuele factoren heeft aangenomen, staan in deze cursus centraal.

Hoe zijn de evangelieverhalen over Jezus van Nazareth ontstaan en waarom zijn zij uiteindelijk als onderdeel van een ‘Nieuw Testament’ aan de Hebreeuwse Bijbel toegevoegd? Hoe is het christendom als aparte godsdienst uit het jodendom gegroeid? Wat zijn enkele kernconcepten binnen het christendom? Welke visies op Jezus en/in relatie tot God hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld? Wat is het instituut van de Kerk en waarom zijn er zoveel verschillende kerken ontstaan? Waarom is er een paus in Rome en wat is zijn rol? Waarom is het christendom op meerdere continenten een allesdoordringende, cultuurvormende kracht geworden? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het oosters en westers christendom en stromingen binnen beide ‘families’? Wat zijn belangrijke rituelen in diverse kerkelijke tradities? Hoe is vanuit die tradities gereageerd op andere tradities, politieke uitdagingen en wetenschappelijke ontwikkelingen? En wat is de rol van gender in de geschiedenis van het christendom geweest?

Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegereeks bezighouden. De cursus kent een chronologisch-thematische opbouw. Achtereenvolgens behandelen wij de volgende overkoepelende thema’s: de ‘geboorte’ van het christendom; de opbouw van de Kerk; de algemene oecumenische concilies; de kerstening van Europa; het middeleeuwse katholicisme; het oosters christendom; laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen; protestantisme I; de Contrareformatie; protestantisme II; de lange negentiende eeuw; schuivende panelen sinds 1914. De ontwikkeling van het christendom op alle continenten komt tijdens de cursus aan bod.

Leerdoelen

 • De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop het christendom zich vanaf het eerste begin tot op heden heeft ontwikkeld.

 • Zij maken kennis met de diversiteit van deze wereldgodsdienst.

 • Zij kennen de belangrijkste aspecten van zowel het hedendaagse christendom als van zijn geschiedenis.

 • Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen.

 • Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden.

 • Zij zijn in staat om helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten.

 • Zij zijn in staat goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van tussentoets en tentamen te geven.

Transferable skills
Studenten zijn in staat om:

 • belangrijke historische en actuele dimensies van het christendom te interpreteren;

 • fundamentele concepten in hun historische context te plaatsen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor deze cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers van beide tentamens.

Herkansing

De student van wie het gewogen gemiddelde eindcijfer lager dan een 5,5 bedraagt, wordt na afloop van de cursus de kans geboden een hertentamen over de gehele stof van de cursus te maken.

Nabespreking tentamens

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de tentamens wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de tentamens plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Penguin Books, 2010). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt: Diarmaid MacCulloch, De geschiedenis van het christendom (Amsterdam: Unieboek / Het Spectrum, 2009).

**Nota bene***

 • Uit dit handboek dient een aantal hoofdstukken te worden bestudeerd.

 • Deze hoofdstukken moeten telkens vóór aanvang van ieder college door de studenten zijn bestudeerd en worden, i.c.m. met wat tijdens de colleges wordt besproken, in twee deeltoetsen getentamineerd.

 • Een uitgebreide cursushandleiding is uiterlijk anderhalve week vóór aanvang van het eerste college beschikbaar op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie. * Een uitgebreide cursushandleiding is uiterlijk één week voor aanvang van het eerste college beschikbaar op Brightspace. * Aanwezigheid is verplicht. Wie een college niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan het betreffende college per e-mail op de hoogte te stellen. * Wie bij meer dan twee colleges afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de cursus. * De mate waarin de hoorcolleges fysiek dan wel online plaatsvinden, is afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldwijde coronapandemie. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd.