Studiegids

nl en

Chinese Geschiedenis: van Tang naar Song

Vak
2022-2023

NB Dit vak was voorheen Chinese History in a Global Context II

Toegangseisen

BA 1 Chinese Geschiedenis tot 1911

Beschrijving

In het eerstejaars hoorcollege Chinese geschiedenis tot 1911 is een inleiding gegeven tot de veelzijdige Chinese geschiedenis van ongeveer 1200 v.Chr. tot 1911. Dit derdejaarscollege bouwt hierop voort door in te zoomen op een van de belangrijkste overgangsperiodes uit de Chinese geschiedenis, die van Tang naar Song (600 1300). We bekijken hoe het sociaal-economische leven veranderde tijdens de commerciële revolutie, hoe regio’s zich verschillend ontwikkelden en wat voor impact dit had op de relatie tussen machthebbers en andere sociale groepen. De eerste colleges behandelen de geschiedenis van de periode, het bestuderen van deze overgangsperiode, de historiografie en de commercialisering. De onderwerpen van de daaropvolgende colleges zullen in de tweede bijeenkomst door studenten worden gekozen. Er kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen (denk aan o.a. verstedelijking en stadsgeschiedenis, familie en gender, examensysteem, reisverslagen, religieuze overtuigingen en praktijken, de politieke rol van keizers, eten en drinken). De laatste colleges zullen in het teken staan van individuele onderzoekspresentaties ter voorbereiding van het schrijven van een werkstuk over een onderwerp naar keuze dat bijdraagt aan een bestaand wetenschappelijk of maatschappelijk debat.

Leerdoelen

 • verwerving van inzicht in wetenschappelijke bestudering van de Chinese geschiedenis

 • specialisering in de Chinese geschiedenis door één onderwerp naar keuze met diepgang te behandelen

 • vakwetenschappelijke literatuur beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback ontvangen

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren waarin zelfgekozen bronnen centraal staan en op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren en presenteren in de vorm van een helder en goed opgebouwd werkstuk

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van studenten wordt door de docent geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen hoogstens twee bijeenkomsten missen. Wie meer dan twee keer afwezig is geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de werkgroepen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Wat een goede voorbereiding inhoudt, staat uitgelegd in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • actieve deelname (20%)

 • mondelinge opdracht (20%)

 • schriftelijke onderzoeksopdrachten (20%)

 • schriftelijk werkstuk (40%)

Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Geen