Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Taalwetenschap

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De kerncursus Inleiding taalwetenschap behandelt taal als verschijnsel en geeft een indruk van verschillende vormen van taalwetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende methodische benaderingen. Deze methodiek komt aan bod in praktisch gerichte vraagstellingen: Hoe benader je taal, welke vragen kun je stellen? Welke grondbegrippen moet je daarvoor in elk geval kennen? Hoe past ‘mijn taal’ in het spectrum van talen. etc. Via een probleemgestuurde aanpak worden studenten gestimuleerd om taal te gaan observeren en analyseren. De volgende onderwerpen worden behandeld: het woord, klanken, taalverwerving, schrift, de zin, typologie en taalfamilies, taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Inzicht in wat taal(wetenschap) is; kennis van de grondbegrippen en methodes van taalkundige analyse.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk deel- en eindtentamen met gesloten vragen.

Weging
Het deeltentamen telt voor 40% en het eindtentamen telt voor 60% van het eindcijfer.

Herkansing
Het hertentamen betreft de hele stof en telt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

-Language Files 12th edition. The Ohio State University Press 2016.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk). Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Studiepunt Geesteswetenschappen

Opmerkingen

Niet van toepassing.