Studiegids

nl en

Literatuur in de 21e eeuw

Vak
2022-2023

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college is het vervolg op en de afsluiting van de zogenaamde Stromingen-vakken binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap.

Wat is de betekenis van literatuur in de 21ste eeuw, in een tijd waarin digitalisering een veelheid aan nieuwe mogelijkheden biedt, maar het belang van literatuur soms betwist wordt? Hoe verhoudt literatuur zich tot de nieuwe vormen van vertellen die nieuwe media mogelijk hebben gemaakt? En welke nieuwe vormen van schrijven hebben zich ontwikkeld buiten het officiële literaire circuit, in kringen van fans en amateurs en in genre-fictie? Wat verwachten we tegenwoordig nog van schrijvers?

In dit college bestuderen we verschillende ontwikkelingen die de vorm, positie en status van literatuur anno nu bepalen. We richten ons daarbij op drie thema’s:

Allereerst kijken we naar de relatie tussen literatuur en samenleving. Na (of in reactie op) het vermeende relativisme en anything goes van het postmodernisme, zien we dat literaire werken in de 21ste eeuw juist steeds vaker expliciet stelling nemen in maatschappelijke debatten. Dit uit zich in een literaire stroming als the new sincerity en in de vermeende terugkeer van het engagement in de literatuur, maar zien we ook in een onnoemelijk populair genre als speculatieve fictie dat op unieke wijze een reflectie biedt op actuele kwesties rondom technologie, posthumanisme, artificiele intelligentie, maar ook nieuwe visies op de natuur en op de klimaatcrisis.

Ten tweede bestuderen we de relatie tussen literatuur en de markt. Enerzijds zien we de enorme invloed van tekst-externe factoren zoals aantrekkelijke verdienmodellen (die een genre als fantasy enorm lucratief maken), het prijzen- en festivalcircus, de bestsellercultuur, en de zogenaamde celebrity-cultus. Anderzijds groeit een tegencultuur van uitgaven in eigen beheer en van initiatieven die gebruik maken van crowdfunding en van de laagdrempeligheid van het internet.

Tot slot is er aandacht voor de digitalisering en de zogenaamde transmedialisering van literatuur, die beide deel uitmaken van de verschuiving van een geletterde samenleving naar een digitale samenleving waarbinnen ook visuele, performatieve en orale dimensies een belangrijke rol spelen. Romans transformeren steeds vaker tot games, series en bordspelen (en vice versa), en in een fenomeen als fanfictie mengt ook de lezer zich in het creatieve proces.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de belangrijkste theorieën en debatten over literatuur in de 21ste eeuw,

  • heeft de student inzicht in verschillende ontwikkelingen die de vorm, positie en status van literatuur in de 21ste eeuw bepalen,

  • kent de student verschillende 21ste eeuwse literaire werken en kan deze plaatsen en duiden ten opzichte van bovengenoemde ontwikkelingen,

  • is de student in staat mondeling een betoog op te bouwen en actief deel te nemen aan de lopende discussie door de positie van specifieke literaire werken met behulp van de gelezen theoretische teksten te situeren en te interpreteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling examen

Weging

Mondeling examen (100 %)

Herkansing

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan het mondelinge examen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Boekpublicaties op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek of via Brightspace

  • Artikelen online beschikbaar via Brightspace.

  • Verschillende literaire teksten. Titels nader te bepalen: zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-