Studiegids

nl en

Logica

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie, of studenten die deze cursus volgen als onderdeel van de pre-master Filosofie en in het bezit zijn van een toelatingsbesluit.

Beschrijving

Logica is een belangrijk onderwerp voor filosofen, maar ook voor andere academici. Wetenschappers testen een theorie door uit die theorie experimentele waarnemingen te deduceren met behulp van de wetten van de logica. Politici geven logisch sluitende argumenten, of juist drogredenen voor hun beleid. Door logica te bestuderen zal je leren om zulke argumenten en deducties systematisch te analyseren. Het vak legt de nadruk op de propositielogica, maar er komen ook centrale thema’s uit de predikatenlogica aan bod.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten leren redeneringen in natuurlijke taal te vertalen naar de formele taal van de propositie- en predikatenlogica, deze redeneringen te toetsen op hun geldigheid met formele methoden van bewijs, en drogredenen te herkennen en vermijden.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de centrale concepten in de logica (zoals geldigheid, sluitendheid, en consistentie);

 • de syntax en semantiek van de propositie- en predikatenlogica.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • natuurlijke taal te vertalen naar propositie- of predikatenlogica, en vice versa;

 • formele methoden van bewijs voor geldigheid te gebruiken (zoals waarheidstabellen en semantische bomen), zowel voor zinnen als voor hele redeneringen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege, 2 uur per week

 • Tutorial, 2 uur per week

Let op

Voor studenten in het Standaardtraject is het volgen van het tutorial niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten op Brightspace, met gesloten vragen: 10%

 • Schriftelijk deeltentamen met open vragen: 30%

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen: 60%

Het voltooien van de wekelijkse opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens en de herkansing.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt de eerder behaalde deelcijfers voor het schriftelijk deel- en eindtentamen en bepaalt daarmee 90% van het eindcijfer.
Eerder behaalde resultaten voor de wekelijkse opdrachten kunnen niet worden herkanst en en worden meegewogen voor het eindcijfer van de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.