Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen. Zo komen onder andere aan bod: het nut en gebruik van de geschiedenis, bronnen en bronnenkritiek, bewijsvoering, betoog en stijl, het individuele geheugen, collectieve herinnering en publiekgeschiedenis.

Leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie;

 • 2) kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen;

 • 3) kennis van en inzicht in begrippen en methoden van hulpvakken;

 • 4) inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis.

De student kan:

 • 5) gegevens uit vakliteratuur selecteren en ordenen;

 • 6) een wetenschappelijk debat analyseren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Gastcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het hoorcollege worden getoetst door middel van twee schriftelijke deeltoetsen (oktober, december) met vijf vragen waarin telkens in enkele zinnen op de stof gereflecteerd moet worden.

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Voor beide deeltoetsen is er een herkansing in januari. Het is mogelijk beide toetsen te herkansen, maar omdat de herkansingen op hetzelfde tijdsslot plaatsvinden, is het raadzaam om in ieder geval één toets direct te halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • John Tosh, The Pursuit of History. Aims, Methods and New Directions in the Study of History (Routledge; London, 2021) (Zevende editie)

 • Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History (Londen 2009 of latere druk)(Ook verkrijgbaar als ebook)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Studiepunt Geesteswetenschappen

Opmerkingen

Niet van toepassing.