Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd. In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, van het begin van de negentiende eeuw tot het heden. Aan de hand van de historische bronnen en het handboek wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de werkcolleges worden de te lezen bronnen mede aan de hand van referaten geanalyseerd.

Leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van de geschiedenis van de Contemporaine Tijd, inzicht in de sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode;

 • 2) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • 3) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • 4) het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • 5) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • 6) feedback geven en ontvangen;

 • 7) bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 8) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 9) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante onderstaande toetselementen aan bod.

Weging

 • Participatie: 80%

 • Referaat, mondelinge presentatie: 20%

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van de gemaakte opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet volbrengt of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege II. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges ESG en MG in totaal 5 EC voor Vaardigheden II.

Literatuurlijst

Zie literatuur Hoorcollege Algemene Geschiedenis Contemporaine Tijd.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle tweedejaars studenten die een propedeuse werkcollege herkansen dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit college sluit nauw aan bij het hoorcollege AGC.