Studiegids

nl en

De grote kloof. Geschiedenis van de ongelijkheid 1750-1900

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Met het ontstaan van de Great Divergence na 1800 werden verschillen in welvaart tussen ‘het Westen’ en andere delen van de wereld snel groter. Het westen maakt de overgang naar moderne economische groei, ontsnapt aan de armoede die tot dan toe, en elders dan nog steeds, de ‘normale’ toestand is en bereikt een levensstandaard die hoger ligt dan waar ook ter wereld. Maar wat betekende die rijkdom in de praktijk?

In dit werkcollege richten we ons op de betekenis van de Great Divergence. We besteden aandacht aan de historische ontwikkelingen, de historiografische ontwikkelingen en methodologische kwesties:

Wat waren de gevolgen van het ontstaan van de moderne economische groei voor de welvaart, de levensstandaard van verschillende groepen mensen en de verdeling tussen arm en rijk? Hoe ontwikkelde de levensstandaard in het westen zich tussen grofweg 1750-1900 en hoe werd de rijkdom verdeeld? Hoe ontwikkelde het debat over welvaart en levensstandaard zich in de afgelopen decennia? Hoe meten we welvaart en levensstandaard?

Na een introductie op het onderwerp verdiepen we ons aan de hand van literatuur in verschillende thema’s. Studenten verrichten zelfstandig literatuuronderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, pitchen hun onderzoek en schrijven een werkstuk. Studenten verzorgen een gezamenlijke presentatie waarbij zij op basis van de collegestof en hun onderzoeksresultaten de hoofdvragen van dit college beantwoorden.

Dit college is gekoppeld aan het Kerncollege ‘Global connections’. We bekijken de invloed van regio-overstijgende ontwikkelingen en processen, en onderzoeken welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft kennis en inzicht in de gevolgen van sociale en economische ontwikkelingen in de periode 1750-1914 en in de historische debatten daarover;

 • 9) is in staat kritisch te reflecteren (mondeling en geschreven) op literatuur en theorie met betrekking tot economische en sociale ongelijkheid, het levensstandaarddebat en de Great Divergence.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie: pitch van het onderzoek
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie en collegeopdrachten
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Collegeopdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Peter Scholliers, De geschiedenis van de ongelijkheid (Berchem 2014)

Overige literatuur wordt bekend gemaakt in het collegeschema via Brighstpace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Studenten maken een opdracht over de literatuur van Scholliers die zij inleveren voor aanvang van het eerste college.