Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 2B

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Hoofdvakstudenten GLTC volgen dit college als zij eindexamen Grieks hebben gedaan, of als zij de keuzevakken Grieks voor iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond. Andere hoofdvakstudenten Grieks volgen Grieks taalverwerving 2a.

Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij eindexamen Grieks hebben gedaan).

Keuzevakstudenten zijn toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 als zij eindexamen Grieks hebben gedaan, of als zij de keuzevakken Grieks voor iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond, en hiervoor toestemming hebben gekregen van de studieadviseur van de opleiding GLTC (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
Groep B neemt in blok 2 de laatste hoofdstukken door uit de methode Grieks voor Iedereen, en leest dan de eerste redevoering van Lysias. Groep C werkt met de Syllabus Griekse Grammatica en leest in blok 2 selecties uit Lysias 3, Plato (Protagoras) en Antiphon (uit de Syllabus Lysias).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

 • kennis van representatieve teksten uit het genre van de Attische gerechtsredevoering (I.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • gebruik te maken van naslagwerken, wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • een elementaire heuristische zoekopdracht uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Groep B

 • Tussentoets: Grieks voor Iedereen lessen 1-24. Gelezen tekst, met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, woorden en stamtijden; stukje vertaling niet-voorbereide tekst (50 %)

 • Bibliotheekopdracht: Heuristische opdracht als oefening in het gebruik van (on-line) woordenboeken, naslagwerken, grammatica’s en commentaren (10 %)

 • Eindtoets: Gelezen tekst Lysias met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, woorden en stamtijden; stukje vertaling niet-voorbereide tekst (40 %)

Weging

Groep B:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de tussentoets (Grieks voor Iedereen) voldoende moet zijn.

Herkansing

Herkansing

Groep B: De tussentoets en de eindtoets kunnen zo nodig apart herkanst worden.

Inzage en nabespreking

De toets zal worden nabesproken tijdens een van de sessies in het kader van het Mentoraat (Academische vaardigheden).

Literatuurlijst

Groep B:

Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen(Readeronline)

Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline)

Syllabus Lysias (Readeronline)

Beide groepen:
De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

De colleges zijn verplicht. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.