Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2B

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2a.
Keuzevakstudenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau worden gewezen op de colleges Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 en 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is. Geïnteresseerden dienen vóór inschrijving contact op te nemen met de studie-coördinator, stucogltc@hum.leidenuniv.nl.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis. Voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden en grotere vertaalsnelheid door de integrale lectuur van Cicero’s In Catilinam 1. Een deel van de speech moet als zelfstandig pensum gelezen worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn op het gebied van morfologie, taalontwikkeling en syntaxis. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden van Latijnse teksten: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren (in dit college is er ook aandact voor wetenschappelijke commentaren en tekstedities). Met als doel: verhoging van de leessnelheid van het Latijn. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • gebruik te maken van naslagwerken. (onderzoeksvaardigheden; aanvulling op het mentoraat).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het (leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC)[ https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/studenten-site/ba-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur/syllabus-academische-vaardigheden-ba-gltc.pdf].

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

 • Tussentoets (ongeveer halverwege het blok) over vocabulaire, stamtijden en behandelde grammatica;

 • Eindtoets (in tentamenweek) over vocabulaire, stamtijden en behandelde grammatica, alsmede twee vertaalopdrachten (een geziene en een ongeziene tekst).

Weging

 • Tussentoets 30%;

 • Eindtoets 70%.

Het eindcijfer komt tot stand door beide cijfers te verrekenen. Voor beide toetsen dient minimaal een 5,5 gescoord te worden.

Herkansing

Indien de tussentoets en/of de eindtoets onvoldoende is, maakt men de herkansing(en). Deze herkansingen worden apart (maar op dezelfde dag) gemaakt.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studenten zijn verplicht om aan te schaffen:

 • A. Dyck (ed.), Cicero: Catilinarians, Cambridge 2008;

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst (Amsterdam, meest recente druk);

 • Woordenboek Latijn-Nederlands, bij voorkeur H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, (meest recente druk).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

De colleges zijn verplicht. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.