Studiegids

nl en

Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Het volgende vak dient succesvol te zijn afgerond:

Esthetica

Beschrijving

In deze collegereeks verdiepen en verbreden studenten hun kennis over verschillende perspectieven op het kunsthistorisch onderzoek waarmee zij in eerdere werkcolleges kennis hebben gemaakt. Dit doen zij door het bestuderen van de voor het kunsthistorisch onderzoek belangrijke begrippen, theorieën en methoden. Tijdens de colleges wordt ingegaan op hoe deze perspectieven de kunstgeschiedenis in heden en verleden hebben vormgegeven en hoe zij tot op de dag van vandaag het kunsthistorisch debat beïnvloeden. Aan bod komen o.a. formele analyses op het gebied van stijl, iconologie en semiotiek, de rol van het medium, maar ook context gerelateerde benaderingen zoals de sociale kunstgeschiedenis, feministische kritiek en post-structurele analyse. We zullen in het bijzonder kijken naar voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiedenis in Leiden zoals bijvoorbeeld de antropologische benadering van kunst, het onderzoek naar de receptie van kunst en het functioneren van objecten binnen collecties. Uiteraard reflecteren we op de Leidse traditie binnen de context van de relaties met de internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan het toenemende belang van digitale technologie voor de bestudering van kunstwerken, ouvres en collecties.

Gedurende deze cursus zullen de studenten zich bekwamen in het kritisch reflecteren op de verschillende onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis. Als zodanig vormt deze cursus een belangrijke opmaat naar het zelfstandig kunnen beschrijven van een beknopt kunsthistorisch onderzoek in het BA-eindwerkstuk en vormt het daarmee het sluitstuk van de leerlijn academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Studenten leren vertrouwd te raken met de theorieën en onderzoeksmethoden die belangrijke kunsthistorici uit heden en verleden hebben ontwikkeld en/ of hebben toegeeigend.

 • Studenten leren teksten van belangrijke kunsthistorici in hun veelzijdigheid te analyseren en leren daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te beantwoorden.

 • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe specifieke theorieën en onderzoeksmethoden het kunsthistorisch onderzoek kunnen beïnvloeden en leren kritisch te analyseren wat de implicaties zijn voor de kunstgeschiedenis als geesteswetenschap.

 • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in een zelfgekozen onderzoeksveld.

 • Studenten leren kunsthistorische onderzoeksmethoden te beoordelen op hun bruikbaarheid voor een beperkt kunsthistorisch onderzoek, bijvoorbeeld voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

 • Studenten verwerven inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD-niveau, dat aan de hand van deze geboden invalshoeken en methodes mogelijk is.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele korte open vragen en enkele essayvragen.

Weging

Tentamen 100%

Herkansing

In het geval van een onvoldoende (cijfer lager dan een 6,0) kan het tentamen eenmalig herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Anne D’ Alleva. Methods & Theories of Art History. 3rd edition. London: Lauren King Publishing, 2021.

 • Donald Preziosi. Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press, 2009. Via de catalogus van de UB hebben studenten online toegang tot de verschillende hoofdstukken.

 • Richard Shone & John-Paul Stonard. The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. London: Thames & Hudson, 2013. Dit boek zal beperkt online toegankelijk zijn via de catalogus van de UB. Niet meer dan drie raadplegingen tegelijkertijd.

Enkele bronteksten van kunsthistorici zijn via Brightspace beschikbaar.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden).

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.