Studiegids

nl en

Modern Standaard Arabisch 4: gevorderde grammatica

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student succesvol het vak ‘Modern Standard Arabic 2’ hebben afgerond of – ter beoordeling van de examencommissie – aantoonbare vergelijkbare kennis bezitten. ‘Modern Standard Arabic 3’, ‘Modern Standaard Arabisch 4: gevorderde grammatica’, ‘Arabic Texts 1: Stories’ en ‘Arabic Texts 2: Media Arabic’ vormen een geïntegreerd geheel: alle vier de vakken dienen gezamenlijk gevolgd te worden. Studenten die bij uitzondering dit vak willen volgen zonder deel te nemen aan de andere taalverwervingsvakken van het tweede semester wordt verzocht uiterlijk 15-01-2023 contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Bij dit taalverwervingsvak verdiepen studenten grondig hun kennis van de Arabische grammatica. Het vak is nauw verbonden aan het vak ‘Teksten Arabisch 1: Verhalen’ en behandelt Arabische grammatica in de context van de novelle die in dat vak gelezen wordt.

Leerdoelen

 • Kennis: studenten vergroten hun kennis van de (nominale en verbale) vormleer en de woordenschat. Zoekvaardigheid in het woordenboek van Hans Wehr wordt vergroot. Aan de hand van uitleg door de docent wordt de herkenning en betere beheersing van de vormleer door wekelijkse (schriftelijke en mondelinge) oefeningen op college en door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt daarbij aan de orde. Bij dit leerproces speelt herhaling een grote rol.

 • Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer (actief en passief) thuis voelen in het Arabisch.

 • Vaardigheden: Studenten leren de verworven kennis van het Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing

Toets Weging
Tussentoets over de stof uit het eerste blok 35%
Eindtoets over de stof uit het eerste en tweede blok 55%
Het inleveren van ten minste 10 huiswerkopdrachten 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, is er de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing beslaat de stof van beide blokken en geldt voor 90% van het eindcijfer. De huiswerkopdrachten kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte aanschaf:

 • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. Ithaca, N.Y., 1994.
  Raadplegen (UB of internet):

 • Karin C. Ryding, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge, 2005.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

N.v.t.