Studiegids

nl en

Lezen/Woordenschat 1B - Taalverwerving I

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De leesvaardigheid van de deelnemers moet minimaal liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Tijdens de colleges leesvaardigheid staan zakelijke teksten centraal. Studenten lezen iedere week verschillende teksten en maken verschillende soorten opdrachten en vragen. Om de leesstrategie te verbeteren wordt ook aandacht besteed aan de structurele opbouw van teksten, zoals indeling in alinea‘s en de verdeling van informatie binnen alinea‘s. Voor het onderdeel woordenschat bestuderen de studenten zelfstandig elke week twee hoofdstukken uit Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. In de lessen oefenen we met de woordenschat en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de leesvaardigheid. De nadruk ligt op artikelen uit kranten en tijdschriften. Er wordt gewerkt aan de verbetering van leesstrategieën bij zowel globaal als intensief lezen. Globale leesvaardigheid houdt in dat men snel in staat is de algemene inhoud van een tekst te begrijpen. Intensieve leesvaardigheid houdt in dat men daarnaast ook details in de tekst begrijpt. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de woordenschat met behulp van het boek Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2 .

Na het succesvol afronden van dit college:

  • durf je een tekst te lezen ook als je niet direct alle woorden begrijpt.

  • kun je snel informatie vinden zonder de hele tekst te hoeven lezen.

  • kun je het hoofdthema en de belangrijkste standpunten en argumenten in een tekst aanwijzen.

  • ben je bij het lezen extra alert op signaalwoorden, collocaties en verwijswoorden die je nodig hebt om bovenstaande vaardigheden goed te kunnen uitvoeren.

  • is je woordenschat enorm gegroeid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

Woordenschat
Iedere week een toets over twee hoofdstukken van Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Hierbij zijn twee vijven toegestaan, mits gecompenseerd door twee zevens.

Leesvaardigheid
Het tentamen bestaat uit twee delen:
1. multiple-choicevragen die de intensieve leesvaardigheid toetsen.
2. multiple-choice- en open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen.
Bij het tentamen is het gebruik van woordenboeken toegestaan.

Weging

Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van het tentamencijfer lezen (50%) en het gemiddelde van de wekelijkse woordenschattoetsen (50%). Beide cijfers moeten voldoende zijn.

Herkansing

Alle woordenschattoetsen en het leestentamen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Peter Schoenaerts en Helga Van Loo, Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam, Intertaal.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.