Studiegids

nl en

Mondeling Specialisatietentamen

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond of een gelijkwaardig niveau hebben. Het Mondeling Specialisatietentamen is bedoeld voor studenten Dutch Studies/Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Deze individuele leeslijst bereidt studenten inhoudelijk voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Iedere student leest zelfstandig een lijst publicaties op het gebied van zijn/haar specialisatie (letterkunde, taalkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis) en legt hierover een mondeling tentamen af (van ongeveer 45 minuten) tegenover twee docenten.

Leerdoelen

Doel van de leeslijst is in de eerste plaats de studenten inhoudelijk voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk.

  • Studenten hebben kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van hun specialisatie.

  • Studenten doen extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

  • Studenten leren om zelfstandig wetenschappelijke artikelen te bestuderen en daarover kritische vragen beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling tentamen van ongeveer drie kwartier over een leeslijst op het gebied van de specialisatie.

Weging

Het tentamen telt voor 100% mee voor het eindcijfer.

Herkansing

In het geval van een onvoldoende is er één herkansingsmogelijkheid.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Leeslijsten kunnen per e-mail worden opgevraagd bij de betreffende docenten.

Voor de specialisatie Nederlandse letterkunde en Vaderlandse geschiedenis, neem contact op met R.A.M. Honings,
voor de specialisatie Taalkunde, neem contact op met J. Caspers,
voor de specialisatie Kunstgeschiedenis, neem contact op met S.P.M. Bussels

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten. (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.