Studiegids

nl en

Recente romans

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Toen ‘de groep Das Mag’ relatief kortgeleden met een groep jonge schrijvers literatuur hot wist te maken, stonden heel wat letterkundigen met hun pen in de aanslag om dit fenomeen te analyseren. Uit die analyses (zoals die van Aukje van Rooden, Esther Op de Beek en Yra van Dijk, Hans Demeyer en Sven Vitse) blijkt hoe knap lastig het is om jonge generaties in de Nederlandse letteren te typeren.

We zijn nog geen paar jaar verder of er staat alweer een nieuwe generatie aan de deur te kloppen. Denk: Tobi Lakmaker, Valentijn Hoogenkamp, Babeth Fonchie Fotchind, Shula Tas, Tatjana Almuli en anderen. Trendsetters op het gebied van wat we ‘de nieuwste mode in de Nederlandse letteren’ kunnen noemen, een literatuuropvatting die literatuur en glamour op eigenzinnige wijze met elkaar combineert (en daarmee eerdere middlebrow-tendensen in een nieuw, hip jasje presenteert). Deze auteurs geven hun schrijver- of dichterschap actief vorm op Instagram, schrijven over het persoonlijke, maar tonen zich in dat persoonlijke ook maatschappijkritisch.

De cursustitel verraadt het al: in deze cursus lezen, analyseren en interpreteren we het werk van deze nieuwe sterren aan het literaire firmament. En gaan we er, bijkans, met de auteurs zélf over in gesprek, tijdens interviews waarvoor jullie de vragen zullen bedenken. Dit doen we in het licht van overkoepelende vragen die in deze cursus gesteld worden naar generatievorming in de letteren, engagement en de literaire celebrity:

Kunnen we überhaupt spreken van een schrijversgeneratie, of van een gemeenschappelijke gedeelde poëtica (‘y’) nu identiteiten en genres vloeibaar zijn geworden en in toenemende mate individueel worden vormgegeven binnen een versplinterd digitaal veld? En als er dan zoiets bestaat als een poëtica y of een millennialengagement, hoe ziet dat er dan uit? Wat ‘doet’ online mediatie in dit proces?

Ter beantwoording van deze vragen behandelen we 1) primair materiaal in de vorm van romans en één poëziebundel, dat duidend met 2) theorievorming over engagement, de literaire celebrity (in het internettijdperk) en generatiedenken rondom de Nederlandse millennialauteur.

Babeth Fonchie Fotchind, Tatjana Almuli en Tobi Lakmaker zijn bevestigd. Zij worden in de context van de cursus door studenten geïnterviewd.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:
1. ben je vertrouwd geraakt met theoretische discussies in de Nederlandse letterkunde rondom engagement en de literaire celebrity en de toepassing ervan;
2. heb je inzicht in de methodologische toepassing van het begrip ‘engagement’ in de analyse van literaire werken en de zelfpresentatie van schrijvers;
3. kun je zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur vinden, kritisch beoordelen en toepassen (analyseren en interpreteren) op romans en interviews;.
4. ben je in staat om verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in plenaire discussies, in de cursus af te nemen interviews met auteurs en in een werkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges;

 • Interviews (als onderdeel van de werkcolleges);

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Collegevoorbereiding en peer feedback: 20%

 • Presentatie/interviewvoorbereiding: 20%

 • Werkstuk: 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor het werkstuk ten minste een 5,5 gehaald dient te worden.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd, indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Ter indicatie:

 • Tatjana Almuli, Ik zal je nooit meer (2022)

 • Hannah van Binsbergen, Harpie (2020)

 • Nikki Dekker, diepdiepblauw (2022)

 • Babeth Fonchie Fotchind, Plooi (2022) – poëtisch intermezzo

 • Valentijn Hoogenkamp, Antiboy (2022)

 • Tobi Lakmaker, De geschiedenis van mijn seksualiteit (2021)

 • Shula Tas, Waar gezongen wordt (2022)

Uit sommige romans lezen we fragmenten.

Facultatief, voor het werkstuk:

 • Simone Atangana Bekono, Confrontaties (2021)

 • Eva Coolen, Regeneratie (2021)

 • Alma Mathijsen, Bewaar de zomer (2020)

 • Joost Oomen, Visjes (2022)

 • Aya Sabi, Half leven (2022)

 • Nadia de Vries, De bakvis (2022)

 • Niña Weijers, Zelf doen (2022)

Theorie

Wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Een selectie uit (ter indicatie):

 • Enkele bijdragen uit De Reactor-reeks over millennialauteurs en poëtica y.

 • Enkele bijdragen uit het themanummer ‘Het literair klimaat 2010-2019’, DW B, 2019 (3) – in elk geval: Yra van Dijk en Esther Op de Beek, ‘Afstand doen van innerlijkheid. De “nieuwe generatie” tussen betrokkenheid en distantie’, Dietsche Warande en Belfort, 2019, 164 (3), p. 59-69.

 • Yra van Dijk en Merlijn Olnon, ‘Radicaal relationisme. Het andere engagement in de Nederlandse literatuur’, De Internet Gids, 2015. Online beschikbaar via: https://www.de-gids.nl/artikelen/radicaal-relationisme.

 • Gaston Franssen, ‘Literary celebrity and the discourse on authorship in Dutch literature’, Journal of Dutch Literature, 2010, 1 (1), p. 91-113.

 • Gaston Franssen en Rick Honings, ‘Introduction: Starring the Author’, in G. Franssen, & R. Honings (Eds.), Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature, Palgrave Macmillan, 2016, p. 1-21.

 • Aukje van Rooden, Literatuur, autonomie en engagement. Pleidooi voor een nieuw paradigma. Amsterdam University Press, 2015.

 • Thomas Vaessens, De revanche van de roman. Literatuur, autonomie en autoriteit, Uitgeverij Vantilt, 2009.

 • Sven Vitse en Hans Demeyer, Affectieve crisis, literair herstel. De romans van de millennialgeneratie. Amsterdam University Press, 2020.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur en overige studenten voor wie deze cursus een verplicht onderdeel is van het programma (zie ‘Maakt deel uit van’) hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen voor inschrijving eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.