Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het Oude Egypte

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten

BA2 en BA3 Studenten Archeologie van de Universiteit Leiden zijn vrijgesteld van de ingansgeis Archeologie van het Oude Nabije Oosten en hebben toegang tot deze cursus, op voorwaarde van beschikbare plaatsen.

Deze cursus staat open voor studenten met een acdemische interesse in het onderwerp, op voorwaarde van beschikbare plaatsen. Als je als keuzevakker niet aan de ingangseis voldoet, neem dan voorafgaand aan de start van de cursus contact op met zowel de docent Mw. Dr. M. Müller als ook met de studiecoordinator. Geef in je mail aan wat de reden van je interesse is en op grond waarvan jij denkt dat je toegelaten kunt worden.

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen. In dit college worden de oude culturen tastbaar: door een object na te tekenen en te analyseren, documenteer je een zelfgekozen alledaags of bijzonder voorwerp uit het oude Egypte.

Leerdoelen

  • De student verwerft inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

  • De student krijgt praktische ervaring met het omgaan, analyse en documentatie van objecten.

  • De student maakt kennis met digitale technieken om artefacten te documenteren.

  • Het verkrijgen van een analyserend en kritisch observatievermogen.

  • Mondelinge presentatievaardigheden.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met (invul)vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en de collegestof. Vóór de eindtoets 1 schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd en een presentatie in het RMO over een onderwerp met een schriftelijke profiel.

Presentaties en schriftelijke samenvattingen wegen samen voor 30%,
Een portfolio met een aantal tekeningen van onderwerpen aan het eind van de cursus in te leveren weegt voor 20%.
het tentamen weegt voor 50%
Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Herkansing:

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Literatuurlijst

De literatuur wordt op het college bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.
De colleges zullen in het Engels gegeven worden, de presentaties kunnen wel in het Nederlands gedaan worden.