Studiegids

nl en

Bijbels Aramees

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 1 of een vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord)

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

  Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: III.1a

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing en weging

 • Mid-term toets over de behandelde grammatica en teksten.

 • Schriftelijk tentamen met open (invul)vragen over de opgegeven Aramese teksten en secundaire literatuur.

 • Het eindcijfer wordt berekend op basis van de mid-term (20%) en het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus (80%).

Herkansing:

 • De herkansing bestaat uit een 100% tentamen over de gehele stof.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Grammatica en teksteditie:

 • F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Overige literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via MyStudyMap. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Targum Aramees. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Targum Aramees pas kan worden deelgenomen indien het tentamen van Bijbels Aramees met goed gevolg is afgelegd.

 • Tevens is deze cursus in combinatie met de cursus Bijbels Hebreeuws 2 een ingangseis voor de cursus De gemeenschap van Qumran. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van De gemeenschap van Qumran pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 2 én Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.