Studiegids

nl en

Seminar Oude Nabije Oosten 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Reguliere toegang BA-colleges. Een afgerond tentamen Seminar ONOS 1 is een aanvullende BSA-eis en daarmee een toegangseis voor de colleges van van het tweede jaar van de BA ONOS in het algemeen en tot het Seminar Oude Nabije Oosten-studies 2 (5532VSON2) in het bijzonder.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

 • Inleiding in het apparaat van de deelgebieden binnen ONOS: Egyptologie, Assyriologie, Hebreeuws en Aramees; het Oude Nabije Oosten in breed perspectief.

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Onderzoeksvaardigheden: argumentatieleer, beoordeling wetenschappelijke bronnen.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet werkstuk, formulering vraagstelling, structuur en schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken.

 • Mondelinge presentatievaardigheden: spreek- en presentatietechnieken, presentatievormen, optimaal gebruik van Powerpoint.

 • Het maken van een screencast.

 • In de loop van het college wordt op het gebied van de eigen track een wetenschappelijk werkstuk vervaardigd, een mondelinge presentatie gegeven en een screencast gemaakt.

 • Een overzicht van de colleges en opdrachten staat in Brightspace.
  Onderdeel van deze cursus zijn de zelfstudie-items over academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Kennis van het apparaat van de vakgebieden vertegenwoordigd in de vier tracks van de studie.

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Soorten argumentatie in betoog herkennen en gebruiken, drogredenen herkennen;

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint, screencast), met correcte bronverwijzing.
  De inhoud van dit college draagt bij aan de eindkwalificaties en eindtermen I.1.a-e, I.2.a-c, I.3.a-b, I.4.a-b, II uit de Onderwijs- en Examenregeling Oude Nabije Oosten-studies (art. 2.3).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid; zelfstudie op het gebied van academische vaardigheden.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • Zoekopdrachten over apparaat van de vier tracks: 25% (van het eindcijfer)

 • Opdrachten zelfstudie: 5% (van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie/webcast over het onderzoek: 30% (van het eindcijfer)

 • Werkstuk: 40% (van het eindcijfer).

NB: Het cijfer van de zoekopdrachten voor alle specialisaties dient voldoende te zijn.

NB: Het werkstuk dient met een voldoende te worden afgesloten.

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het inleveren van een verbeterde versie van het werkstuk (40% van het eindcijfer).

Inzage en nabespreking

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt op college besproken.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen