Studiegids

nl en

Russische film

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De vakken Inleiding Russische letterkunde of Russische letterkunde 2 dienen met succes te zijn afgerond. Studenten van buiten de opleiding Russische Studies kunnen deelnemen mits ze tenminste één relevant werkcollege hebben gedaan (d.w.z. op het gebied van literatuur of film, niveau 200). Kennis van het Russisch is gewenst, maar niet een strikte voorwaarde. Voor studenten Russische Studies is het gebruik van Russischtalige bronnen verplicht. Enige bekendheid met Ruslands belangrijkste regisseurs en enkele van hun films is natuurlijk een pré.

Beschrijving

De Russische film vormt een buitengewoon rijk onderzoeksgebied voor zowel liefhebbers van art house cinema, als voor mensen met een meer historische belangstelling of een uitgesproken interesse in Ruslands populaire cultuur. Historische films, satirische komedies, psychologische drama’s, science fiction, rampenfilms en onversneden slapstick, al deze genres zijn in Rusland en de voormalige Sovjetunie beoefend en zullen ook op college aan bod komen om duidelijk te maken hoe divers en verrassend de “zevende muze” zich daar heeft ontwikkeld.

Hoewel het vak een historische dimensie heeft, is er geen sprake van een strikt chronologische opbouw. Uitgaande van bepaalde thema’s en filmgenres zullen we ons meanderend door een eeuw Russisch cinema bewegen om af en toe ook weer bij het begin uit te komen. Daarbij staan we niet alleen bij het eindproduct stil – de speelfilm of documentaire – maar ook bij het productieproces en de politieke gevoeligheden en financiële factoren die dat proces door de jaren heen hebben beïnvloed. Verder besteden we aandacht aan het ideeëngoed van Ruslands meest innovatieve filmmakers: in welke richting diende de film zich volgens hen te ontwikkelen? Waarin lag het specifieke karakter van film als een aparte kunstvorm besloten? Voortbordurend op deze ideeën maken we ook kennis met enkele basale begrippen en concepten uit de filmnarratologie om deze vervolgens zelf op een aantal films te kunnen toepassen.

Leerdoelen

Ontwikkelen vaardigheden op het gebied van (formalistische) filmanalyse;

Vertrouwd raken met en het leren toepassen van het begrippenapparaat dat voor filmanalyse is ontwikkeld;

Inzicht verkrijgen in de belangrijkste stromingen en genres die zich in honderd jaar Russische film hebben voorgedaan, alsmede in de factoren die op filmproductie van invloed zijn (censuur, ideologische druk, marktwerking etc.);

Kennis nemen van de sociale functie die film in de Russische maatschappij heeft vervuld, i.h.b. de veranderende houding van het publiek tegenover film als kunstvorm en tijdverdrijf (bioscoopbezoek, kijkgedrag);

Optimaliseren van de informatievaardigheid, i.h.b. het kritisch gebruik van handboeken en het internet, en het lokaliseren van relevante secundaire literatuur;

Optimaliseren van de schrijfvaardigheid, o.a. het zeer bondig leren samenvatten van een plot.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid zonder een gegronde reden of het niet-halen van deadlines kan leiden tot uitsluiting van het tentamen.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en de secundaire literatuur. Naast het tentamen kent het college nog een aantal toetsmomenten. Elke deelnemer:

  1. bespreekt op college gedurende tien tot vijftien minuten één keer een wetenschappelijk artikel of een andere tekst (samenvatting van belangrijkste punten, kritische opmerkingen etc.) en formuleert daarbij enkele vragen voor verdere discussie die hij/zij zelf leidt;

  2. schrijft twee papers (ca. 3000 woorden inclusief citaten en noten). Qua opmaak en redactie dienen de papers in overeenstemming te zijn met het eenvoudige stylesheet dat voor dit college is ontwikkeld;

  3. tenslotte dient iedere deelnemer een aantal kleinere opdrachten in te leveren (“reaction papers”, samenvattingen, filmrecensies [300-400 woorden]). Deadline voor deze opdrachten: woensdagavond 20.00).

Weging

  • tentamen 25%

  • papers: 2 × 25%

  • presentatie: 15%

  • Class performance (o.a. kleinere opdrachten): 10%

Herkansing

Voor beide papers en het schriftelijke tentamen dient iedere deelnemer een voldoende te hebben gehaald (= 5,5 of hoger). Compensatie is niet mogelijk. Het tentamen kan dus worden herkanst, de papers kunnen worden herschreven. Voor de overige onderdelen is compensatie wel mogelijk. Alle onderdelen van het vak moeten voor het einde van het studiejaar zijn afgerond. Zo niet , dan worden de behaalde deelresultaten nietig verklaard en moet het vak in zijn geheel worden overgedaan.

Voor de papers geldt een strenge deadline. Voor elke 24 uur dat het paper te laat wordt ingeleverd, wordt 0,5 in mindering gebracht op het cijfer voor deze opdracht. Te laat inleveren kan tot een week na de deadline; een werkstuk dat meer dan een week te laat wordt ingeleverd geldt als de officiële herkansing voor dat onderdeel. Deadline voor een “herkansingspaper” is drie weken na de oorspronkelijke deadline waarna dezelfde 0,5-aftrek regeling in werking treedt. De papers dienen via Turnitin op Blackboard te worden ingeleverd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Birgit Beumers, A History of Russian Cinema (London: Berg Publishers, 2009). (paperback)

Overige literatuur wordt beschikbaar gemaakt onder Black Board of is online raadpleegbaar (via catalogus UB of anderszins).

Extra
Sommige films zullen in hun hun geheel op college worden vertoond, andere zal de student zelf moeten bekijken. Het verdient daarom aanbeveling om voor de duur van het college een abonnement af te sluiten met sovietmoviesonline.com, een site met een zeer groot aanbod Russische films voorzien van Engelse ondertitels. Kosten $ 3 per dag en $ 10 per week. Voor $ 20 per maand is het mogelijk om de films niet alleen online te bekijken, maar ze ook te downloaden inclusief de ondertitels. In veel gevallen bieden gratis sites zoals het Youtube-kanaal van Mosfilm of arjlover.net uitkomst, maar daar ontbreken de subtitels meestal. Het is aan de student om hierin een verantwoorde keuze te maken.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.