Studiegids

nl en

Morfologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Aan het tentamen en, indien aangegeven, het onderwijs van de volgende onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen indien de tentamens van de daarbij vermelde voorafgaande onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd:Talen van de wereld / Languages of the World of equivalent

Beschrijving

Morfologie is de studie van woordstructuur, waarbij twee aspecten centraal staan: woordvorming en flexie. Iedere taal heeft middelen om de woordenschat uit te breiden door middel van woordvormingsprocessen zoals het maken van samenstellingen. Daarnaast hebben woorden vaak meer dan één vorm (flexie), waarbij de keuze van een specifieke woordvorm afhankelijk kan zijn van de syntactische omgeving, zoals, bijvoorbeeld, in talen met naamvallen. Morfologie kijkt dus niet alleen naar de structuur van woorden op zich maar ook naar de interactie met de syntaxis. De morfologische vorm van een woord kan effect hebben op de uitspraak ervan (interactie met de fonologie) en bepaalt deels de betekenis ervan (interactie met semantiek). Morfologie kan dus omschreven worden als ‘grammatica op woordniveau’, en is van groot belang voor taalbeschrijving, historische taalkunde, taaltypologie, lexicografie en psycholinguïstiek.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • kennis van en inzicht in morfologische verschijnselen

  • kennis van morfologische verschillen tussen talen

  • inzicht in de structuur van het lexicon en de rol van woordstructuur bij taalproductie en -perceptie

  • kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over woordstructuur

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en daarnaast werkcollege (1 uur), in meerdere groepen, met bespreking van huiswerkopdrachten en interactie tussen docent en deelnemers, die ook beurten krijgen.

Toetsing en weging

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tussen- en eindtentamen met korte open vragen.

Weging

  • Tussententamen (30%)

  • Eindtentamen (70%)

Het eindcijfer voor de cursus wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de tentamens.

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer, kan het eindtentamen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Lieber, Rochelle (2016). Introducing Morphology (second or third edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap My Studymap is verplicht

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Taalwetenschap (BA).