Studiegids

nl en

Vakdidactisch dossier 1: Religiewetenschappelijke vakdidactiek en burgerschapsonderwijs.

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de tweejarige Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.
Studenten van de MA Religious Studies kunnen het vak volgen als keuzevak of als extracurriculair vak als ze tegelijkertijd Religion on the Move en/of Tools and Theories in the Study of Religion volgen of minstens een van deze twee vakken reeds hebben afgerond.
Studenten van de eenjarige MA Leraar VHO in Godsdienst en Levensbeschouwing kunnen het vak volgen als extracurriculair vak als ze tegelijkertijd Religion on the Move en/of Tools and Theories in the Study of Religion volgen of minstens een van deze twee vakken reeds hebben afgerond.
Overige studenten zijn welkom om alleen de tweede blok over burgerschapsonderwijs extracurriculair te volgen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor studenten in de lerarenopleidingen geschiedenis en maatschappijleer en voor studenten in de lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing aan andere universiteiten. Voor het extracurriculair volgen van alleen blok 2 gelden geen toegangseisen.
Studenten die het hele vak of de tweede blok van het vak extracurricululair willen volgen dienen contact op te nemen met de coördinator van het vak, Dr. Markus Altena Davidsen.

Beschrijving

In deze eerste module van de leerlijn Vakdidactisch Dossier maken studenten kennis met de religiewetenschappelijke visie op levensbeschouwelijk onderwijs en met de theorie en praktijk van burgerschapsonderwijs.
In de eerste blok nemen we kennis van de onderwijsvisies van een aantal toonaangevende religiewetenschappers en analyseren we concrete aanzetten tot een vakdidactiek op religiewetenschappelijke grondslag. In het licht van de religiewetenschappelijke vakdidactiek reflecteren studenten vervolgens kritisch op de vraag welke leerstof en welke methodes uit de vakken in de BA/minor religiewetenschap en uit de MA-vakken Religion on the Move en Tools and Theories in the Study of Religion bruikbaar zijn voor het voortgezet onderwijs.
In de tweede blok ligt de focus op burgerschap. Daarbij is ten eerste aandacht voor de verschillende politieke en rechtsfilosofische theoriëen rondom burgerschap. Daarnaast wordt gekeken naar de praktijk van burgerschapsonderwijs: hoe wordt en kan burgerschap gedoceerd worden in het primair en voortgezet onderwijs? De kennis van de theorie en praktijk van burgerschap stelt studenten vervolgens in staat om kritisch te reflecteren op onderwijsmateriaal en hun (eventueel toekomstige) eigen onderwijsprakijk rondom burgerschap. Steeds zullen verschillende sprekers ingaan op de theorie en praktijk van burgerschap(sonderwijs) op basis van (zoveel mogelijk) eigen werk in voorbereiding. Studenten worden dus ook nadrukkelijk uitgenodigd kritisch mee te denken met de sprekers.

Leerdoelen

Na afronding van het vak

 • hebben studenten kennis van het debat in Nederland en Europa over wat de religiewetenschap zou moeten bijdragen aan het voortgezet onderwijs;

 • hebben studenten kennis van de belangrijkste Nederlandse en internationale aanzetten tot een vakdidactiek op religiewetenschappelijke grondslag;

 • hebben studenten een eigen visie ontwikkeld op de bijdrage die de religiewetenschap zou kunnen leveren aan het voortgezet onderwijs; en

 • kunnen studenten religiewetenschappelijke vakinhouden en methodes beoordelen op hun toepasselijkheid in het voortgezet onderwijs.

Verder:

 • kunnen studenten de belangrijkste politieke en rechtsfilosofische theoriëen rondom burgerschap onderscheiden;

 • kunnen ze een beredeneerd standpunt innemen binnen de politiek en rechtsfilosofische discussie rondom burgerschap;

 • hebben ze inzicht in de manieren waarop burgerschap gedoceerd wordt in het primair en voortgezet onderwijs;

 • kunnen ze vanuit hun kennis van zowel de theorie als praktijk van burgerschap(sonderwijs) kritisch reflecteren op onderwijsmateriaal rondom burgerschap; en

 • kunnen ze reflecteren op wetgevingsontwikkelingen rondom burgerschapsonderwijs, in het bijzonder de Wet aanscherping burgerschapsopdracht 2021, en de implicaties van die wetgeving voor het burgerschapsonderwijs.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing
Toetsing in dit vak bestaat uit drie deeltentamens.
1. Paper 1: Religiewetenschappelijk vakdidactiek.
2. Paper 2: Burgerschap en burgerschapsonderwijs.
3. Mondelinge contributies in de klas.
Alle drie deeltentamens worden becijferd.

Weging
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers voor paper 1 (40 %), paper 2 (40 %) en mondelinge contributies (20 %). Om het vak te halen dienen studenten een voldoende (5,5) te halen als gewogen gemiddelde.

Herkansing
Een onvoldonde cijfer voor mondelinge contributies kan niet worden herkanst.
Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor Paper 1, kunnen Paper 1 herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht.
Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het hele vak, en ook een onvoldoende hebben behaald voor Paper 2, kunnen Paper 2 herkansen door een nieuwe versie in te leveren van dezelfde opdracht.

Literatuurlijst

Literatuur voor de cursus wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

* *

Inschrijven

Inschrijven via MYStudyMapis verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen