Studiegids

nl en

Veiligheidsbeleid

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie en Veiligheidsbeleid (Crime and Criminal Policy) (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak geeft studenten een algemene introductie op de inhoud, vorming en uitvoering van veiligheidsbeleid en dient als brede basis voor de andere vakken in de master Criminologie en Veiligheidsbeleid. In het vak staat de besluitvormings- en beleidscyclus met betrekking tot veiligheidsbeleid centraal. We staan stil bij de vraag wat onder het concept veiligheid kan worden verstaan en hoe we veiligheid precies meten. Daarnaast richt de aandacht zich op het duiden en analyseren van de verschillende fases van de beleidscyclus. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen: Hoe komt beleid tot stand? Wie maakt beleid en wie voert het uit? Welke praktische problemen komt men tegen bij het plannen, schrijven en uitvoeren van beleid? Bij het beantwoorden van deze vragen kijken we naar (inter-)nationaal, regionaal en lokaal niveau en wordt gebruik gemaakt van zowel bestuurskundige, juridische als criminologische inzichten.

Gedurende dit vak stellen studenten in kleine groepjes een beleidsplan op, waarin zij onder andere een lokaal veiligheidsprobleem analyseren en op basis daarvan een voorstel doen voor de te nemen maatregelen, alsook een voorstel tot evaluatie van dit plan. Om tot dit plan te komen voeren studenten zelfstandig een (beperkt) empirisch onderzoek uit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunnen studenten:
1. Het begrip veiligheid beschrijven en illustreren;
2. Verschillende vormen van veiligheid onderscheiden en hierop reflecteren;
3. De wijze waarop veiligheid kan worden gemeten weergeven en bekritiseren;
4. De politiek-bestuurlijke omgeving waarin veiligheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd karakteriseren, zowel op (inter-)nationaal, regionaal als lokaal niveau;
5. Verschillende onderdelen van het beleidsproces identificeren, analyseren en evalueren;
6. Verschillende organisaties die een rol spelen in de verschillende fases van het (veiligheids) beleidsproces onderscheiden;
7. In groepsverband empirisch onderzoek verrichten naar een concreet lokaal veiligheidsprobleem, en mogelijke maatregelen opstellen aan de hand van criminologische en bestuurskundige kennis;
8. Het opstellen en presenteren van een beleidsplan, waarin onderzoeksresultaten en voorgestelde maatregelen worden beschreven en onderbouwd.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): dr. I.A. Ras, Oliviér Nuyts en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de vooraf opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): dr. I.A. Ras en Oliviér Nuyts

 • Vereiste voorbereiding door studenten: tijdig en compleet inleveren van voorbereidingsopdrachten, waaronder peerfeedbackopdrachten; tijdig communiceren van voortgang m.b.t. het empirisch onderzoek en schrijfproces i.h.k.v. het beleidsplan.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen, open vragen (50%)

 • Lokaal beleidsplan inclusief presentatie (50%)

 • Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (minimaal een 5,5). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Beide onderdelen kunnen worden herkanst. In geval van een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. In geval de opdracht van het beleidsplan door slechts een deel van de originele groep studenten dient te worden herkanst, gebeurt dit in de vorm van een vervangende individuele schrijfopdracht.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Inleverprocedures
Het beleidsplan dient digitaal ingeleverd te worden via Brightspace (Turnitin). Eisen en tijdstippen worden tijdens de cursus bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges (waaronder gastcolleges), werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Terpstra, J. (2010). Het Veiligheidscomplex. BJU.
Berkenbosch, R.J. & Koetsenruijter, A.W.M. (2017). Schrijven van beleidsnotities. (5e editie). Noordhoff.

Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt en zal zoveel mogelijk via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Praktijk-gerichte schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

 • Feedback geven

 • Samenwerken

Contact

 • Vakcoördinator: dr. I.A. Ras

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.