Studiegids

nl en

Uitzonderlijk geweld: opsporing en vervolging

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

In het vak Uitzonderlijk geweld gaan we nader in op moord en doodslag; de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op (1) de prevalentie van fataal geweld, waarbij ook wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident) alsmede (verklaringen voor) maatschappelijke trends in de prevalentie van fataal geweld, (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld; (2) de achtergronden van fataal geweld, waaronder de oorzaken en theoretische verklaringen; (3) mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken; specifieke typen fataal geweld, zoals (4) moord en doodslag in familieverband, en (5) meervoudige moord; en (6) de strafrechtelijke aanpak van fataal geweld, waaronder opsporing en strafrechtelijke vervolging na een incident van fataal geweld en preventie van fataal geweld, waarbij ook wordt ingegaan op factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Gedurende de cursus komen verschillende theoretische beschouwingen aan bod.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende typen moord en doodslag en factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten (eventueel op basis van een concrete casus) identificeren en uitleggen;

 • U kunt trends in de prevalentie van moord en doodslag benoemen en verklaren;

 • U kunt mediaberichten over moord en doodslag kritisch analyseren en evalueren;

 • U kunt adequate en effectieve preventiestrategieën bij een bepaalde casus benoemen en uitleggen;

 • U kunt het opsporingsproces in moord- en doodslagzaken en opsporingstechnieken die hierbij worden gebruikt beschrijven;

 • U kunt theoretische en empirische kennis toepassen op een specifieke casus.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Docent(en): mw. dr. J.V.O.R. Doekhie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace, rubriek Rooster.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Wekelijkse inloopspreekuren; u dient zich van te voren aan te melden.

 • Gestructureerde zelfstudie; u dient zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen;

 • Het tentamen kan worden herkanst. Bij een klein aantal aanmeldingen voor het schriftelijke tentamen kan worden besloten dat dit hertentamen niet schriftelijk, maar mondeling wordt afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Brightspace opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplichte literatuur

Verplicht studiemateriaal zal tijdig via Brightspace bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Arbeidsmarktvoorbereiding en studie(loopbaan)

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch denken

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. dr. J.V.O.R. Doekhie

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7872

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.