Studiegids

nl en

A) Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2022-2023

NB. Het vak Arbeidsovereenkomstenrecht is ook in het programma van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Civiel recht opgenomen als keuzevak.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Zijn fietskoeriers van Deliveroo werknemers of toch zelfstandigen? Heeft een horecamedewerker met een 0-urencontract recht op loon als zijn shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer meer pensioenpremie moet betalen? Kan een werknemer die uit frustratie een hele pot augurken op het broodje van een klant doet daarvoor op staande voet worden ontslagen? Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het mastervak arbeidsovereenkomstrecht, waarmee de master arbeidsrecht een aanvang neemt. In dit vak wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht, verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.
In dit vak wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst schriftelijk uit te werken casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling. Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep, waar niet alleen de werkgroepopdracht wordt behandeld, maar ook wordt geoefend met en gediscussieerd over stellingen, casusposities en oude tentamenvragen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • De student kan de grondbeginselen, systematiek en het geldende recht in het arbeidsovereenkomstenrecht uitleggen;

 • De student kan actuele ontwikkelingen problematiseren door ze in verband te brengen met de grondbeginselen van het arbeidsrecht;

 • De student begrijpt de plaats van het arbeidsrecht in het privaatrecht en kan privaatrechtelijke leerstukken in het arbeidsrecht toepassen;

 • De student kan oplossingen aandragen voor complexe, onbekende casusposities in het arbeidsovereenkomstenrecht;

 • De student kan overleggen met medestudenten, een onderbouwde visie geven over een (deel)onderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht en in een discussie een beargumenteerd standpunt innemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: Prof. mr. B. Barentsen en M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, video's, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss, Asser 7-V Arbeidsovereenkomst, 4e druk.

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht , Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • Schrijven in de rechtspraktijk, 3e druk, Gerlofs en Valbracht. Den Haag: BJU

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.