Studiegids

nl en

Collectief Arbeidsrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Mag de politie staken als zij eigenlijk paraat moeten staan bij een veiligheidstop? Kan een werknemer gebonden zijn aan de Horeca-cao als hij geen lid is van FNV Horeca, de vakbond die deze cao heeft gesloten? Mag een ondernemingsraad meebeslissen als een bedrijf besluit om voortaan geen uitzendkrachten in te schakelen? Welke regels gelden er bij grote reorganisaties waarbij veel ontslagen vallen? Wanneer moet een sociaal plan worden opgesteld?

Dit is een greep uit de vele vragen die in het vak collectief arbeidsrecht aan de orde komen. In het vak staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Tot slot is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag, reorganisatie en sociale plannen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • De student kan de grondbeginselen, systematiek en het geldende recht in het collectieve arbeidsrecht uitleggen;

 • De student kan oplossingen aandragen voor complexe, onbekende casusposities in het collectieve arbeidsrecht en deze oplossingen schriftelijk presenteren;

 • De student kan de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen beoordelen;

 • De student kan het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen plaatsen in zijn historische context;

 • De student kan zich een oordeel vormen over problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • De student kan overleggen met medestudenten, een onderbouwde visie geven over een (deel)onderwerp uit het collectieve arbeidsrecht en in een discussie een beargumenteerd standpunt innemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. S. Sagel, prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof en het maken van de voorgeschreven werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus, 100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer, 4e druk.

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Brightspace

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.