Studiegids

nl en

Pensioenrecht en Sociale zekerheidsrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De nadruk ligt op de voor de arbeidsrechtelijke praktijk meest relevante delen van het pensioenrecht en sociale zekerheidsrecht. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de inkomensbescherming van zieke werknemers, re-integratieverplichtingen en de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA). In het onderdeel pensioenrecht staan centraal: pensioen als arbeidsvoorwaarde en als product, en de contractuele eigenaardigheden van (uitvoering en wijziging van) die arbeidsvoorwaarde.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

Sociale zekerheid

 • ontwikkeling en toekomst van sociale zekerheid en de politiek-economische dimensie daarvan;

 • werknemersbegrip, werknemersverzekeringen en vaststelling verzekerdenbegrip door de wetgever

 • pensioen: begrip en regelingen

 • pensioen: arbeidsvoorwaardelijke dimensie en (eenzijdige) wijziging pensioenafspraken

 • loondoorbetaling bij ziekte

 • re-integratieverplichtingen bij ziekte

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA)

 • Werkloosheid (WW)

 • Verplichtingen bij werkloosheid

Pensioen

 • het pensioenbegrip, pensioenregelingen

 • daarin schuilende financiële risico's

 • de arbeidsvoorwaardelijke dimensie van pensioen

 • (eenzijdige) wijziging van pensioenafspraken

 • Verplichtstelling van deelneming in een pensioenfonds.

 • De stelselwijziging (Wet Toekomst Pensioenen) die in Nederland staat te gebeuren.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten overzicht over het recht met betrekking tot de werknemersverzekeringen, ziekte en re-integratie en pensioen als arbeidsvoorwaarde. Ze kunnen problemen op dit gebied zowel theoretisch als praktisch benaderen en zelfstandig casus/vragen op het vakgebied behandelen, kritisch beoordelen en tegenstrijdigheden daarin benoemen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • de verschillen tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen te onderscheiden en beide soorten regelingen toe te passen op een complexe casus;

 • de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regels over inkomensbeschermende regelingen te onderscheiden en op een casus toe te passen en de overgangen van privaatrecht naar publiekrecht te herkennen en de consequenties daarvan voor de casus te beschrijven;

 • begrip hebben van basisaspecten van het Nederlandse systeem van pensioenvoorziening, en de relatie tot het arbeidsovereenkomstenrecht;

 • de doelgroep van de regelingen determineren en te bepalen welke aanspraken iemand op grond van de regeling kan maken;

 • het geleerde bij het vak Arbeidsovereenkomstenrecht te relateren aan vragen/problemen die in sociaal verzekeringsrechtelijke en pensioenrechtelijke context voorkomen en de verschillen tussen de rechtsgebieden toe te passen in complexe casuïstiek;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren; en

 • aangeleverde informatie kritisch te beoordelen en tegenstrijdigheden te benoemen en toe te passen op complexe casuïstiek.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Videocolleges

 • enkele korte filmpjes betreffende onderwerpen die in hoorcollege of werkgroep niet of beperkt aan de orde zullen komen

 • Vereiste actie studenten: bezien filmpje(s) opgegeven per werkgroep of hoorcollege

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen en mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen en mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, schriftelijk voorbereiden casus (indien van toepassing en op Brightspace geplaatst).

Voorts biedt het laatste deel van het practicum gelegenheid te oefenen met stof van het gelijktijdig gegeven vak Pensioenrecht en Sociale zekerheidsrecht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen, mede aan de hand van casus; 100% van het eindcijfer)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de readers en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep, videocolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Den Haag: Bju (laatste druk)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Bju (laatste druk)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Bju (laatste)

 • evt. readers pensioenrecht

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.