Studiegids

nl en

Privatissimum: Arbeidsrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Studenten schrijven zich bij het privatissimum in voor kleine groepen van circa 8 studenten. Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht, zes in totaal. In dat kader moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen. De bevindingen moeten zij vervolgens in een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog opschrijven. In het privatissimum zijn de opdrachten per werkgroep gegroepeerd rond een centraal thema, zodat dat kan worden uitgediept. De opdrachten verschillen van week tot week. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod.

Elke werkgroep heeft een eigen actueel thema. In zoverre is het privatissimum een keuzevak. De thema’s worden in het najaar van 2022 geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Een keuze wordt geboden tussen verschillende thema’s (zoals in het collegejaar 2021-2022: De Hoge Raad en rechtsvorming in het arbeidsrecht, De toekomst van het arbeidsrecht, Arbeidsrecht en algemeen vermogensrecht, Reorganiseren, Doorwerking van grondrechten, Flexibele arbeidsrelaties, en ZZP en platformarbeid).

De zes opdrachten zijn allereerst gericht op het verder aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek, omgang met bronnen). Daarnaast oefenen studenten, net als in het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het privatissimum is allereerst gericht op het verder aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek, kritisch beschouwen van bronnen). Daarnaast oefenen studenten, net als in het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 • Het verdiepend toepassen van de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht en aanpalende terreinen in onderlinge samenhang op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken, d.w.z. het beschouwen van de casus of het vraagstuk vanuit de grondbeginselen van deze rechtsdomeinen en doorgronden van de juridische implicaties van elk van deze domeinen en het tegen elkaar afwegen daarvan in samenhang;

 • Toepassing van grondige kennis van een belangrijk en actueel arbeidsrechtelijk thema of leerstuk;

 • Ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig en diepgaand informatie verzamelen en selecteren;

 • Bij de analyse van vraagstukken een ruim aantal bronnen raadplegen en kritisch interpreteren; daarbij feiten en meningen tegen elkaar af wegen, ongeacht of het nationale of internationale bronnen betreft; diverse oplossingsrichtingen naast elkaar leggen en aan elkaar relateren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • Vermogen beperkt rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren;

 • Vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding presenteren in een helder en gestructureerd beknopt schriftelijk betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek;

 • U bent in staat om constructief deel te nemen aan discussies over de verschillende onderwerpen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 1 openingscollege

 • Mogelijk: extra ondersteunende contacturen (met name i.v.m. vaardighedenleerlijn)

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, prof. mr. Boot, prof. mr. S Sagel, Dr. Y. Erkens, mr. M. Schneider en mr A.G. van Marwijk Kooy en Dr. B. Schouten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken en inleveren van 6 opdrachten, waarvoor eigen jurisprudentie- en literatuurstudie vereist is.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht, met een beperkte uitzonderingsmogelijkheid (zie de Leidraad die voor aanvang van het vak op Brightspace wordt gepubliceerd).

 • Mogelijk: extra ondersteunende contacturen (met name i.v.m. vaardighedenleerlijn).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Zes schriftelijke opdrachten (praktische oefeningen).

 • De afzonderlijke opdrachten tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel).

 • Compensatie van een of meer onvoldoende deelcijfers met andere voldoende deelcijfers is mogelijk.

 • Als het eindcijfer in het vak onvoldoende is kan één opdracht herkanst worden; dat kan ook een niet-ingeleverde opdracht (die met een 1 werd gehonoreerd) betreffen. Het nieuwe cijfer telt, ook als dat lager is dan het oorspronkelijke cijfer.

 • NB voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald. Het vak wordt een maal per studiejaar gegeven en kan niet in het lopende studiejaar herkanst worden.

Inleverprocedures
Wekelijks via Brightspace, of op andere door de docent aangegeven wijze.

Examenstof
Er is geen tentamen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Red: De Hingh c.s., Deventer: Kluwer (meest recente versie)

 • Schrijven in de rechtspraktijk, 3e druk, Gerlofs en Valbracht. Den Haag: BJU

 • Verder materiaal wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Het proces van kiezen / voorkeur uitspreken voor thema’s (zie de kop Beschrijving) verloopt via Brightspace, en vindt plaats vanaf medio december 2022.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.