Studiegids

nl en

Privatissimum: Rechtsmethodologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Deze cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist in de 21ste eeuw. De wetenschappelijke methodologieën bij onderzoek en waarheidsvinding staan hier centraal. Daarbij kunnen we denken aan het rationalisme, empirisme en kritisch rationalisme, deductie en inductie. Tevens zullen we aandacht besteden aan de vraag wat rechtswetenschappelijke kennis wetenschappelijk maakt en of en hoe de rol van de rechtswetenschappen verandert in tijden van grote technologische vooruitgang. Enerzijds zullen studenten vertrouwd worden gemaakt met de basiskennis van de wetenschappelijke methodologieën en anderzijds zal de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen aan de orde komen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers. Hierbij is aandacht voor de toenemende rol van computercode (algoritmes, artificiële intelligentie) en dataficatie in het recht en wat dit betekent voor de rol van de rechtswetenschappen.
In de cursus zal worden gewerkt met kortere en langere teksten van filosofen en rechtstheoretici, onder wie: Aristoteles, Hume, Kant, Popper, Kuhn, Russell, Hart, Fuller en Weber. Bij de verwerking van de teksten draait het niet alleen om het verkrijgen van theoretische kennis, maar tevens om de zinvolle toepassing (applicatie) van de theoretische inzichten op wetenschappelijke en juridische dilemma’s uit de praktijk van alledag (belangenafweging, subjectiviteit (rechts)oordeel, voorwetenschappelijke stellingname, rationaliteit van standpunten, grenzen van legitimatie en de rol van data en algoritmes hierin).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u bekend te maken met de wetenschapsfilosofie voor juristen en de grondslagen van (rechts)wetenschappelijk denken- en onderzoek. Daarbij zal verdere verdieping worden gegeven aan methodische reflectie inzake de theorievorming, waarheidsvinding, interpretatie en moderne (technologische) ontwikkelingen die hiermee samenhangen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van de cursus heeft u kennis van de centrale vraagstukken in wetenschapsfilosofie, epistemologie en (juridische) interpretatietheorie. Tevens heeft u kennis van het, voor deze vraagstukken relevante begrippenkader en bent u in staat om op zelfstandige en kritische wijze met dergelijke vraagstukken om te gaan ten einde de eigen activiteiten als (wetenschappelijke) jurist kritisch te bezien. Studenten kunnen participeren in debatten over recht en technologisering en kritisch reflecteren op de rol van technologisering in de rechtsvinding en rechtstoepassing.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 maal 2 uur per week, combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken.

 • Namen docenten: prof. dr. A. Ellian en Michael Klos LLM BSc.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: De studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Daarnaast dienen studenten te reflecteren over de stof aan de hand van een opdracht die naar aanleiding van de stof van die week wordt gesteld. Het doel van de eerste vijf opdrachten is om de wetenschappelijk theoretische kennis (inzake kentheoretische methoden) te toetsen. Bij de laatste (6e) opdracht passen studenten de opgedane theoretische kennis en wetenschappelijke vaardigheden toe op actuele juridische, politieke of morele vraagstukken die samenhangen met recht en technologisering. De student leert hierbij om een actueel vraagstuk te bespreken in het licht van één of meer theoretische benaderingen. Naar aanleiding van de opdracht dienen studenten voorafgaand aan het werkcollege een paper in te leveren. De laatste opdracht wordt na afloop van het vak ingeleverd. Inzet Brightspace: informatie over het vak; opdrachten papers.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk: de studenten schrijven 5 papers van 600 tot 800 woorden (het gemiddelde is 75% van het eindcijfer) en 1 paper van 2000 tot 2500 woorden (telt voor 25% van het eindcijfer)

 • De herkansing bestaat uit twee afzonderlijke papers van minimaal 3500 woorden en maximaal 4000 woorden. (De verhouding is 50% bij ieder paper)

Inleverprocedures
Papers worden voorafgaand aan het werkcollege via Turnitin ingeleverd. De eindpaper wordt na afloop van het vak ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Zie Brightspace

Werkboek:
Geen

Reader:
Geen

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. Ellian

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid: maandag 14.00 - 16.00 uur

 • Telefoon: 071 - 527 75 48 (secretariaat)

 • E-mail: a.ellian@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de Rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.