Studiegids

nl en

Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Introductie
Het Europese recht (EVRM en EU-recht) heeft grote invloed op het nationaal bestuursrecht. Niet alleen in het algemeen deel van het bestuursrecht, maar ook in de bijzondere delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mededingingsrecht (het optreden van de NMa tegen bouwbedrijven i.v.m. verboden prijsafspraken), het financieel bestuursrecht (Nederlandse subsidies moeten van de Europese Commissie worden teruggevorderd omdat zij verboden staatssteun opleveren) of het vreemdelingenrecht. Waar u straks ook als bestuursrechtjurist gaat werken: grondige kennis van hoe het EVRM- en EU-recht in het nationale bestuursrecht doorwerkt, is onmisbaar. Terwijl dus het belang van de Europeanisering in de juridische praktijk almaar toeneemt, laten Europeaniseringsprocessen nog veel praktische en juridische vragen onbeantwoord.

Opzet van het vak
Het vak bestuursrecht in de Europese rechtsorde bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de theorie van de Europeanisering van het nationaal bestuursrecht centraal. In het tweede ) deel de Europeanisering van het Nederlandse bestuursrecht in de praktijk.

1) Europeanisering van het bestuursrecht: de theorie
In het eerste deel passeren verschillende leerstukken die de Europeanisering van het nationale bestuursrecht beheersen de revue. Zo komen de algemene doorwerkingsbeginselen en -mechanismen aan de orde en wordt aandacht besteed aan de manier waarop het Europees recht het bestuurs(proces)recht beïnvloedt en inkadert.

2) Europeanisering in de praktijk
Het tweede deel van het vak staat in het teken van ‘Europeanisering in de praktijk’. Docenten met kennis en expertise op verschillende terreinen zullen Europeaniseringsprocessen en de gevolgen daarvan in de praktijk bespreken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een verdiepingscursus. De verdiepingscursus wordt aan de hand van twee tot vijf verschillende thema’s gegeven. Studenten kiezen één van deze (nog nader bekend te maken) thema’s.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is zowel theoretisch-verdiepend als praktisch van aard.In de eerste plaats beoogt het vak u grondig kennis te laten nemen van het Europese recht (EVRM- en EU-recht) en (vooral) de wijze van doorwerking in het nationale bestuursrecht en de consequenties daarvan. Daarbij is veel plaats ingeruimd voor het bediscussiëren van uitspraken, al dan niet aan de hand van vooraf door studenten voorbereide schriftelijke stukken. Centraal daarbij staan begrip en kennis van de Europese invloeden. Daardoor, maar vooral ook door het Europese perspectief van waaruit het nationale bestuursrecht wordt benaderd, vormt het vak een belangrijke verdieping van de bestuursrechtelijke kennis die in de bachelorfase en voorgaande vakken in het mastercurriculum is opgedaan en bereidt het u voor op de praktijk van het moderne bestuursrecht, mede via training van analytische, mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Na afronding van het vak:

 • heeft u grondige juridische kennis over het Europese (bestuurs)recht en de invloed daarvan op het Nederlandse bestuursrecht.

 • bent u in staat ten aanzien van een Europeesrechtelijk onderwerp dat van invloed is op het Nederlandse bestuursrecht een standpunt in te nemen, dat uit te leggen en te verdedigen.

 • bent u in staat om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen ten aanzien van uitspraken waarin juridische vragen aan de orde zijn die zien op de Europese beïnvloeding van het bestuursrecht.

 • Zijn uw onderzoeks-, schriftelijke en mondelinge vaardigheden verbeterd door het maken van de opdrachten. Daarvoor is literatuur- en jurisprudentieonderzoek en analyse van de gevonden resultaten nodig.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Werkgroepen (1e 5 weken)

 • Aantal à 2 uur: 5.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace

tutorials (verdiepingscursus, 2e 5 weken)

 • Aantal à 2 uur: 5.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Voor zowel de hoorcolleges, de werkgroepen, als de tutorials geldt dat actieve participatie én literatuur- en jurisprudentiestudie vereist zijn.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Het eindcijfer van het vak wordt bepaald door:

 • Het schrijven van verschillende stukken, waaronder in ieder geval een betoog en een annotatie over een recente uitspraak die betrekking heeft op het (door de student gekozen) thema van de verdiepingscursus (80%);

 • Het mondeling presenteren van analyses en onderzoeksbevindingen (20%).

 • De aanwezigheidsregeling Masterspecialisatie Staat- en bestuursrecht is van toepassing (zie Brightspace).

De cijfers van de schriftelijke opdrachten en de praktische oefeningen zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen de behaalde deelcijfers te vervallen.Let op: herkansing van de deelopdrachten en de praktische oefeningen is niet mogelijk.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Brightspace, en wat tijdens het onderwijs is besproken.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer (laatste druk);

 • S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri (laatste druk);

 • Diverse artikelen, boekhoofdstukken, eventueel ook blogbijdragen en andere publicaties en rechtspraak, opgenomen op Brightspace of op te zoeken in de (online) bibliotheek.

Werkboek en reader:

 • Geen (opdrachten worden gepubliceerd op Brightspace).

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. A.C.M. Meuwese en Mr.dr. O. van Loon

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.