Studiegids

nl en

Privatissimum: Straf(proces)recht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal staat. Het zijn de deelnemers zélf die zich samen in diverse strafrechtelijke thema’s, zowel op het gebied van het materiële als het formele strafrecht en vanuit verschillende invalshoeken verdiepen. Deze verdieping vindt plaats door middel van het zelfstandig selecteren en bestuderen van bronnen en mondt uit in het schrijven van papers, het geven van een presentatie en het deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. Het verschil met het practicum ligt hierin, dat tijdens het practicum vooral praktische ambachtelijke schriftelijke vaardigheden worden ontwikkeld (het schrijven van processtukken), terwijl bij het privatissimum een wetenschappelijke oriëntatie op de stof centraal staat alsmede het (verder) ontwikkelen en toepassen van andere vaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan.

Deze vaardigheden betreffen in het bijzonder:

 • Presentatievaardigheden, die worden ontwikkeld door geven van een presentatie over de essentie van een onderwerp, waarbij de verschillende perspectieven of argumenten op pakkende wijze voor het voetlicht worden gebracht;

 • Discussievaardigheden, die worden ontwikkeld door het actief deelnemen aan en voorzitten van discussies;

 • Onderzoeksvaardigheden, die worden ontwikkeld door het zoeken naar en selecteren van relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur ter onderbouwing en ondersteuning van een presentatie en de papers;

 • Schrijfvaardigheden, die worden ontwikkeld door het schrijven van de papers. Het gaat bij het privatissimum niet zozeer om het ontwikkelen van praktische schriftelijke vaardigheden (zoals bij practicum), maar meer om het ontwikkelen van wetenschappelijke schriftelijke vaardigheden met een hoger abstractieniveau (waarmee bedoeld wordt dat u in de schriftelijke opdrachten niet kunt volstaan met het bieden van louter beschrijvingen).

Binnen het vak worden diverse privatissima aangeboden die nauw aansluiten bij het profiel van de afdeling straf- en strafprocesrecht in het algemeen en de wetenschappelijke expertise van de docenten in het bijzonder. Daarbij is er telkens een oriëntatie op de betekenis van het straf(proces)recht in een steeds veranderende wereld. De context waarin het straf(proces)recht heden ten dage functioneert, wordt namelijk steeds meer bepaald door internationale en technologische ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe wetenschappelijke disciplines en de toenemende invloed van beleid. Is de rol van het straf(proces)recht in deze wereld nog steeds dezelfde als in de decennia hiervoor? De onderwerpen worden ieder jaar daarop afgestemd en kunnen per jaar verschillen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Na dit vak kan de student:

 • op basis van diverse bronnen zelfstandig een onderzoeksvraag of probleemstelling formuleren over een in een opdracht geformuleerd thema;

 • de voor een te onderzoeken thema relevante bronnen (zowel nationale als internationale wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsgeschiedenis) selecteren en diepgaand en in onderling verband interpreteren en analyseren;

 • op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging een standpunt innemen ten aanzien van complexe casuïstiek en/of fundamentele vraagstukken op een deelterrein van het straf- en strafprocesrecht;

 • op logisch gestructureerde en navolgbare wijze – zowel schriftelijk als in de vorm van een presentatie – verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek;

 • zich bij het verslag leggen van verricht wetenschappelijk onderzoek – zowel schriftelijk als mondeling – uitdrukken in correct en begrijpelijk Nederlands;

 • het verrichte onderzoek controleerbaar maken en verantwoorden met verwijzingen naar relevante en gezaghebbende bronnen conform de standaarden voor wetenschappelijke integriteit en conform de Leidraad voor juridische auteurs;

 • een presentatie houden ten overstaan van algemeen juridisch onderlegde toehoorders en tegenover hen een zelf geformuleerd wetenschappelijk standpunt verdedigen, alsmede deelnemen aan en voorzitten van een wetenschappelijke discussie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 5 (en één introductiebijeenkomst à 2 uur)

 • LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht.

 • Namen docenten (onder voorbehoud): n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen zich voor elke werkgroep te hebben voorbereid door het bestuderen van de eventueel voorgeschreven stof, het zelf opzoeken van relevante (aanvullende) literatuur, jurisprudentie, wetgeving etc. en het maken van (of, in geval van een presentatie: voorbereiden van) de voor die week voorgeschreven opdracht.

 • NB: dit vak heeft de status van praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd door de resultaten van vier papers (70%), presentatie (20%) en de mondelinge bijdrage aan en het voorzitten van de discussies (10%). De opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
De voor de opdracht benodigde literatuur, zoals aangewezen in het onderwijsprogramma van het betreffende privatissimum, alsmede de door studenten zelf vergaarde literatuur.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Werkboek:

 • De informatievoorziening over de opbouw en de inhoud van de privatissima verloopt via Brightspace en de respectievelijke werkgroepen.

Reader:

 • De leidraad Privatissimum straf- en strafprocesrecht is te vinden op de Brightspaceomgeving.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. D.E. Rasenberg

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071-527 7518

 • E-mail: d.e.rasenberg@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.