Studiegids

nl en

Europees Strafrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Europees strafrecht draait om de beïnvloeding van Nederlands straf(procesrecht) ten gevolge van steeds verdergaande Europese integratie. De focus zal liggen op beïnvloeding vanuit de Europese Unie. Teneinde de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit (terrorisme, mensenhandel, etc.) te bevorderen wordt met name in EU-verband een steeds sterkere behoefte gevoeld aan gedeelde normen en afspraken, zowel op het terrein van het materiële strafrecht (delictsomschrijvingen, sanctieniveaus) als het formele strafrecht (bijv. verdedigingsrechten, slachtofferrechten). Voorts is in de afgelopen decennia een Uniebreed systeem van grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken ontwikkeld – ter aanvulling, of zelfs vervanging van meer traditionele bilaterale en multilaterale samenwerkingsverdragen tussen staten. Om deze grensoverschrijdende samenwerking verder te faciliteren zijn in EU-verband ook verscheidene agentschappen opgericht (zoals Eurojust). Hoe zien wij dit alles terug in de Nederlandse wetgeving, rechtspraak en rechtspraktijk?
Het is de expliciete verbinding tussen de Nederlandse strafrechtspleging en de transnationale rechtsorde die het vak intellectueel uitdagend maakt én erin resulteert dat studenten voorbereid zijn op een rechtspraktijk waarin normen in toenemende mate een niet-nationale herkomst hebben. Dit vak stelt u in staat kennis van en inzicht in dit Europese strafrecht te verkrijgen, deze toe te passen op concrete gevallen, en vertrouwdheid te verkrijgen met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het doel van dit vak is u in staat te stellen de institutionele structuren en de uitgangspunten van het Europese strafrecht te begrijpen, zowel wanneer deze op zichzelf worden beschouwd als in hun betekenis voor het Nederlandse strafrecht. Dat brengt met zich dat veelal een verbinding wordt gelegd tussen Europees recht en EU-recht enerzijds en het Nederlandse materiële en formele strafrecht anderzijds. Daarmee kunt u de Europese dimensie die in andere strafrechtelijke vakken uit de opleiding naar voren komt beter plaatsen. Zo vervult het vak deels een faciliterende rol ten opzichte van andere vakken in de master.

Opsomming leerdoelen:

 • U kunt beginselen van rechtsmacht, en de concrete uitwerking daarvan in het Nederlandse strafrecht, toepassen op een casus;

 • U kunt instrumenten van klassieke strafrechtelijke samenwerking of van wederzijdse erkenning onderscheiden en deze toepassen in een concrete casus;

 • U kunt de harmonisatie van materieel en/of formeel strafrecht beoordelen;

 • U kunt de rol van EU-agentschappen in de strafrechtelijke handhaving beschrijven en evalueren;

 • U kunt de betekenis van Europese fundamentele rechten toelichten, mede vanuit de context van het Nederlandse strafrecht.

Voor de twee laatstgenoemde leerdoelen geldt dat deze niet in afzonderlijke hoorcolleges en werkgroepen aan bod komen, maar als een rode draad door de wekelijkse stof lopen. Dat betekent concreet dat de rol van Europese instituties alsmede de betekenis van Europese fundamentele rechten steeds en voor zover relevant worden behandeld in het licht van de thema’s die in de afzonderlijke weken aan de orde komen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak wordt gedoceerd middels hoorcolleges en werkgroepen. Naast voornoemde leerdoelen bestaat in de colleges (met name in de werkgroepen) aandacht voor de volgende vaardigheden: argumenteren, oordelen en je schriftelijk goed uitdrukken.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof. mr. J.W. Ouwerkerk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: prof.mr. J.W. Ouwerkerk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de voor de betreffende week voorgeschreven opdrachten

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Tentamenstof Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • n.t.b.

 • Aanvullende, via Brightspace nader bekend te maken literatuur en jurisprudentie.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.W. Ouwerkerk

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.23

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 1781

 • E-mail: j.w.ouwerkerk@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.