Studiegids

nl en

Geïntegreerde Activiteit: De wereld van Augustinus

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de BA GLTC (jaar 2 en 3).
Van keuzevakstudenten wordt verwacht basiskennis van de oude geschiedenis en Latijn (en Grieks) te hebben.

Beschrijving

Augustinus is niet alleen een van de belangrijkste kerkvaders van de Christelijke geschiedenis, maar ook een van de weinige personen uit de oudheid wiens persoonlijkheid we redelijk goed kennen. In dit college wordt aan de hand van zijn Confessiones en een selectie van relevante passages uit zijn andere werken een inleiding gegeven op zijn leven en denken. Tegelijk krijgen we via Augustinus’ gedachtenwereld zicht op de vele fascinerende veranderingen die de laat-antieke maatschappij in Noord-Africa onderging.

Aan bod komen onder meer Augustinus’ haat-liefde relatie met de contemporaine (heidense) filosofie, zijn omgang met de klassieke literatuur, zijn denken over ascese, zijn beschouwingen over zijn eigen jeugd (wijn, wijf en circusspel), zijn academisch leven (als student, als leraar), zijn zoektocht naar vaste grond voor zijn zwervend leven, culminerend in zijn bekering en zijn functioneren als bisschop.

We leren Confessiones weliswaar een zeer rijke en fascinerende bron is, maar allesbehalve een conventionele autobiografie; het werk moet met zorg gelezen en geïnterpreteerd worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van leven, denken en werk van Augustinus (eindtermen I.iv, vii);

 • in de wereld van de late oudheid, in het bijzonder de culturele implicaties van de overgang van heidendom naar Christendom door middel van de bestudering van een van de sleutelfiguren uit die periode (eindtermen I.iii, vii; III.i, ii).

Vaardigheden

De student leert:

 • een essay te schrijven en daarbij een bepaalde hoeveelheid informatie te verwerken, een wetenschappelijk debat te analyseren, het eigen standpunt in het wetenschappelijk debat te plaatsen (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur (onderzoeksvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het (leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC) [https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/studenten-site/ba-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur/syllabus-academische-vaardigheden-ba-gltc.pdf]

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

De stof wordt getoetst door een essay van 1200 woorden (40%) en een schriftelijk tentamen met open vragen (60%). Het essay vindt halverwege de cursus plaats; ter voorbereiding moeten Augustinus’ Confessiones en de opgegeven delen uit de secundaire literatuur zijn gelezen. De essayvraag wordt aan het begin van de tentamenweek bekend gemaakt op Blackboard; het essay moet aan het einde van die week worden ingeleverd.
Het schriftelijke tentamen bestaat uit essayvragen, gaat over de gehele collegestof en vindt plaats aan het einde van het semester.

Weging

 • Werkstuk: 40%

 • Tentamen: 60%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Onvoldoendes voor het essay mogen gecompenseerd worden met het cijfer van het tentamen en vice versa.

Herkansing

Essay en eindtentamen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

 • Confessiones in een Nederlandse vertaling of als tweetalige editie zoals bijv. uit de Loeb Classical Library.

 • Peter Brown, Augustine of Hippo. A Biography (oorspr. ed. 1967, herz. ed. 2013; alle edities zijn toegestaan) OF

 • Robin Lane Fox, Augustine. Conversions and Confessions, London 2015.

Overige literatuur wordt in het college bekend gemaakt. Voorzover niet elektronisch beschikbaar zal er een kopie worden geplaatst op de werkgroepenplanken in de Universiteitsbibliotheek.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk). Prof. Dr. Jürgen K. Zangenberg
  Huizinga 1.34

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.