Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Livius

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit is een college voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA3). Deelnemers moeten de propedeuse GLTC hebben afgerond.

Beschrijving

In dit werkcollege richten we ons op de annotatie van teksten van de eindexamenauteur Latijn van 2024, Livius. De deelnemende studenten annoteren een deel van het eindexamenpensum voor een publiek van eindexamenkandidaten en beginnende studenten.
In de colleges richten we ons op belangrijke aspecten van het filologisch handwerk. We besteden aandacht aan de commentaartraditie op Livius en aan aspecten van de tekstkritiek. Daarnaast bestuderen we literaire aspecten van de tekst zoals de verteltechniek (narratologie). Voorts oefenen we met het gebruik van een digitaal hulpmiddel als de Thesaurus Linguae Latinae, de Library of Latin Texts, en van andere cruciale werken zoals Harm Pinksters Oxford Latin Syntax, Kühner en Stegmanns Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Der Neue Pauly, Lexicon Topographicum Urbis Romae etc.

In een referaat presenteren de deelnemers een aantal centrale problemen in hun tekstpassage, waarbij zij ingaan op linguïstische en syntactische problemen in de tekst, historische vragen dan wel stilistische en/of narratologische kwesties.
In kleine groepjes werken de deelnemers aan een commentaar op hun tekstpassage dat is toegesneden op de beoogde doelgroep.
In het laatste deel van de collegereeks zullen enkele colleges aan de receptie van Livius in vroegmoderne historiografie (vooral in Italië) besteed worden; ook dit aspect kan desgewenst in het commentaar opgenomen worden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de filologische, narratologische en tekstkritische vragen die te stellen zijn naar aanleiding van de teksten uit het eindexamen Livius van 2024.

 • inzicht in de culturele en historische context van de teksten.

Vaardigheden

De student leert:

 • een tekstpassage te analyseren op tekstkritische, grammaticale, stilistische, narratologische en cultuurhistorische problemen;

 • het resultaat van die analyse uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out of powerpointpresentatie (mondelinge presentatievaardigheden);

 • in samenwerking met een of twee medestudenten de resultaten van die analyses te verwerken in een commentaar op de tekst dat is toegesneden op de beoogde doelgroep (schriftelijke presentatievaardigheden; samenwerkingsvaardigheden);

 • de belangrijkste hulpmiddelen van ons vak te gebruiken;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Mondelinge presentatie van een aantal problemen in een tekstpassage van filologische en/of cultuurhistorische aard, met gebruik van ondersteunende middelen als een powerpoint en/handout.
Het schrijven in groepsverband van een commentaar op een tekstpassage dat is toegesneden op een doelgroep van eindexamenleerlingen en beginnende studenten

Weging

 • Mondelinge presentatie: 50 %

 • Commentaar: 50 %

Het cijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen. Alle twee deelcijfers moeten tenminste een 5.5 of hoger zijn.

Herkansing

De mondelinge presentatie kan worden herkanst door middel van een vervangende opdracht. De schriftelijke commentaaropdracht kan indien nodig worden verbeterd om een voldoende resultaat na te streven.

Inzage en nabespreking

De student ontvangt een korte schriftelijke feedback op de mondelinge presentaties. De wijze waarop feedback op de commentaren wordt gegeven, wordt bekend gemaakt in de studiegids.

Literatuurlijst

Te gebruiken literatuur wordt aangekondigd in de studiewijzer, en zal goeddeels online via de UB of op een collegeplank beschikbaar zijn.
Zodra het pensum van het eindexamen bekend is, is het ten zeerste aan te bevelen van de betreffende boeken van Livius een kritische editie (Oxford Classical Texts of Teubner) aan te schaffen.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap Login | Universiteit Leiden is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Wie meer dan een keer zonder geldige reden afwezig is, kan van de tentaminering uitgesloten worden. Wie met goede redenen meerdere colleges moet missen, vbespreekt dat van tevoren met de docent en bepaalt met hem mogelijk vervangende opdrachten.