Studiegids

nl en

Onderwijskundige diagnostiek

Vak
2022-2023

Beschrijving

Effectieve begeleiding van leerkrachten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is afhankelijk van de beschikbare informatie over leer- en instructieprocessen en de condities waaronder leren plaatsvindt. In dit studieonderdeel vergelijken studenten een aantal, in het onderwijs gangbare, methodieken om deze informatie te verzamelen en te interpreteren. Zij doen praktische ervaring op met de methodiek Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB). Door middel van literatuurstudie, gesprekstraining en het pitchen van problemen voor intervisie, verwerven studenten relevante basisvaardigheden. Studenten doorlopen in tweetallen het volledige begeleidingstraject – van intake tot evaluatie – aan de hand van een casus. Het accent ligt op begeleiding in de praktijk en op persoonlijke en theoretische reflectie daarop.

Let op: Studenten moeten per tweetal, tijdig – vóór aanvang van het vak – een leerkracht (niet de mentor van de stageschool) uit het basisonderwijs bereid hebben gevonden CLB uit te voeren met de studenten. Het gaat om een leerkracht die een probleem ervaart met een leerling, daar nog geen goede aanpak voor heeft en bereid is daarover vier gesprekjes te voeren en een niet intensieve interventie uit te voeren.

Rooster

NB Tijdens het vak worden 3 online werkgroepen (Pitch2Peer) en één plenaire werkgroep en 2 college-ochtenden op FSW gegeven. Voor alle onderdelen geldt een aanwezigheidsplicht.

De online werkgroepen vinden plaats in maart en april van 9.00 tot 13.00 uur. Een voorbereidende pitch moet steeds de dag voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst vóór 23:59 uur gepost zijn!

De colleges en plenaire werkgroep vinden plaats in februari. De plenaire werkgoep wordt per subgroep gegeven volgens het volgende rooster:

 • groep A van 9.00 tot 11.00 uur

 • groep B van 11.00 tot 13.00 uur

 • groep C van 13.00 tot 15.00 uur

Voor deze plenaire werkgroepen schrijf je je via uSis per duo in voor dezelfde werkgroep A, B of C.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, gespreks- en intervisietraining, werkgroepen in de vorm van intervisie en online pitching (Pitch2Peer) met peer-feedback, veldwerk (studenten doorlopen met een leerkracht het consultatietraject) en Brightspace-sessies. De Brightspacesessies ondersteunen het veldwerk door middel van videofragmenten en verplichte entreetoetsen per consultatiefase.

Toetsing

 • Theoretisch en praktijkgerichte paper. De papers worden gemaakt in duo’s en bevatten enkele persoonlijke componenten in de vorm van bijdragen aan de P2P werkgroepen en persoonlijke reflecties (via voorbereidende testen en gespreksverslagen).

 • Gesprekstraining en veldwerk: VERPLICHTE deelname aan alle colleges, werkgroepen inclusief de online Pitch2Peer groepen. Ontwikkeling consultatieve vaardigheden: instaptoetsen (4) op Brightspace per fase van de CLB. Elke instaptoets dient voorafgaand aan het betreffende gesprek met een voldoende resultaat te zijn gemaakt. Ter voorbereiding van de werkgroepen een verslaggeving per gevoerd gesprek, culminerend in een vraaggestuurd praktijkpaper waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van de eigen consultatieve vaardigheden.

De papers dienen elk afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor de eindbeoordeling tellen het theoretische- en praktijkgerichte paper beide voor 50 procent.

Beide papers kunnen bij de herkansing in hetzelfde studiejaar eenmalig verbeterd worden als het cijfer voor de betreffende paper lager is dan 5,5.

Het deelnemen aan alle werkgroepen is een voorwaarde om de cursus met een voldoende af te sluiten. Voor het niet deelnemen aan de plenaire werkgroep is een vervangende opdracht beschikbaar, voor de andere 4 verplichte werkgroepen is een vervangende opdracht niet mogelijk.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

 • Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness-to-intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct. Learning Disabilities Research & Practice, 18 (3), 157-171.

 • Fuchs, D., & Deshler, D.D. (2007). What We Need to Know About Responsiveness To Intervention (and Shouldn’t Be Afraid to Ask). Learning Disabilities Research & Practice, 22(2), 129–136.

 • Meijer, W. (2009 of 2018). Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. Amersfoort: CPS. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • Pameyer, N., & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • IJzendoorn, M. H., van (2016). Methodologie: kennis door veranderen, de empirische benadering in de pedagogiek. In IJzendoorn, M. H. van, & Rosmalen, L. van (red.), Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 5-14). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. (literatuur uit eerder onderwijs)

 • Witteman, C. L. M. (2003). De verbeelding van de diagnostiek. Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 59, p. 23-32.

 • Shapiro, E. S. (2004). Academic skills problem workbook (3rd ed. of later). New York: The Guilford Press.

(Let op: wijzigingen zijn mogelijk. Op Brightspace verschijnt een deel van de literatuur en meer informatie over de te bestuderen hoofdstukken uit de genoemde literatuur. Kijk, voor u literatuur aanschaft, op Brightspace!).

Inschrijven voor vakken

*Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via My Studymap.

Contact

Tijdens de cursus is dr. M. J. van Dijken bereikbaar per mail: mdijken@fsw.leidenuniv.nl.