Studiegids

nl en

Stage Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs

Vak
2022-2023

Beschrijving

Studenten die de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs (KLGO) volgen hebben de keuze tussen een klinische stage of een onderzoeksstage.

Klinische stage
De klinische stage biedt studenten de mogelijkheid kennis te maken met de manier waarop in een schoolsetting interventies worden ontwikkeld en gebruikt voor kinderen met achterblijvende leerprestaties. Deze stage staat gedeeltelijk in het teken van het gebruik van de methode Continue Voortgangsmonitoring (CVM). CVM is een psychometrisch onderbouwde, praktisch bruikbare methode die orthopedagogen in de schoolsetting kunnen gebruiken om de voortgang van leerlingen te monitoren en de effectiviteit van interventies te evalueren. Op de stagepagina op Brightspace is meer informatie te vinden over CVM.

Na afloop van de klinische stage zijn studenten in staat om te analyseren waar leerlingen tegenaan lopen op school en hoe hun leeromgeving passend gemaakt kan worden, met als doel om leerlingen zo lang mogelijk in een reguliere onderwijssetting te laten blijven.

Onderzoeksstage
Een onderzoeksstage binnen de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs biedt de student de mogelijkheid bekend te raken met onderzoeksactiviteiten op dit gebied. In de stage wordt de nadruk gelegd op het uitvoeren van verschillende onderzoeksactiviteiten zoals het werven van proefpersonen, het onder supervisie verzamelen en coderen van onderzoeksdata (in het lab, thuis, in de kliniek) en het analyseren van data. De onderzoeksstage staat gedeeltelijk in het teken van onderzoek naar CVM.
Studenten gaan zelf op zoek naar een stageplek. Voor praktische ondersteuning kunnen ze terecht bij het Stagebureau.

NVO-registraties

NVO Basis Orthopedagoog

Voor studenten die zich willen kwalificeren voor de NVO-registratie Basis Orthopedagoog geldt dat zij een klinische praktijkstage moeten lopen. Bovendien moeten zij ook op Bachelorniveau aan de eisen van de NVO voldoen. Studenten die zich niet willen kwalificeren voor deze NVO-registratie kunnen ook een onderzoeksstage lopen.

NVO Basisaantekening Diagnostiek

Tijdens een klinische stage is het mogelijk de Basisaantekening Diagnostiek (BaD) te behalen. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat het behalen van deze aantekening geen deel uitmaakt van het verplichte curriculum van de Masteropleiding Education and Child Studies; het is dus ook geen verplicht onderdeel van het Masterexamen. Daarbij is het goed te bedenken dat het behalen van de BaD vrijwel altijd zal leiden tot een verlenging van de stage en daarmee van de duur van de Masteropleiding. Het is aan de student om daarvoor te kiezen.

Lukt het niet om de casussen tijdens de stage te verrichten dan kan dat ook ná het behalen van het Masterdiploma. De casussen kunnen dan ter beoordeling worden ingeleverd bij de NVO, die ze tegen betaling nakijkt. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen speelt daar geen rol bij.

Voor alle informatie over het behalen van de Basisaantekening Diagnostiek verwijzen we naar de Wegwijzer Masterstage. Lees deze nauwkeurig door.

Voor studenten die zich willen kwalificeren voor de NVO-registraties Basis-Orthopedagoog en de Basisaantekening Diagnostiek geldt dus dat zij een klinische praktijkstage moeten lopen. Om de Basisaantekening Diagnostiek te halen moeten zij, behalve het volledig programma van de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs, ook het vak Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) met een voldoende afronden.
Voor studenten van de specialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs gaan de uren voor de Basisaantekening Diagnostiek pas tellen als zij de laatste demo-bijeenkomst van het vak Klinische vaardigheden hebben bijgewoond èn deel hebben genomen aan het tentamen van het vak Kinderen met Speciale Onderwijsbehoeften en aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk.

Leerdoelen

De algemene leerdoelen van de stage zijn:
1. Het integreren van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de (onderzoeks)praktijk, met name in realistische werksituaties.
2. Het verwerven van verdere relevante kennis en vaardigheden en inzicht in praktische situaties in het werkveld.
3. Intensief kennismaken met een onderzoeks- of pedagogisch werkveld.
4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren in een organisatie (professionele houding).
5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen in professionele situaties.

De specifieke leerdoelen van de klinische praktijkstage zijn:
1. Het samenwerken met school en leerkrachten aan activiteiten rondom Passend Onderwijs, en dan met name aan instructies/interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
2. Het verkrijgen van inzicht in en deelname aan een (multidisciplinair) zorgteam.
3. Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop zorg binnen het onderwijs en in de regio is geregeld (procedures en protocollen).
4. Het toepassen van wetenschappelijke kennis binnen de dagelijkse onderwijspraktijk (o.a. door het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (individueel en in kleine groepjes) en hun direct betrokkenen).

Rooster

Er zijn twee instroommomenten: augustus/september en januari/februari. De stagebijeenkomsten zijn hierop afgestemd. Stagebijeenkomsten vinden overdag plaats en worden gepland door de stagedocent aan de start van de stage op basis van de aanmeldingen van studenten (zie onder).

Onderwijsvorm

Tijdens de stage wordt de begeleiding verzorgd vanuit de opleiding (stagedocent) en vanuit de stage-instelling (stagebegeleider). Gedurende de stage zijn er stagebijeenkomsten waarin uitwisseling van kennis en ervaringen tussen studenten en stagedocent mogelijk is. Aan deze bijeenkomsten nemen ook studenten met de masterspecialisatie leerproblemen deel.

Stagedocent

De begeleiding door de stagedocent bestaat uit individuele gesprekken en een aantal groepsbijeenkomsten. De stagedocent zal je vragen om kritisch te reflecteren op je leerproces. Je stagedocent beoordeelt je functioneren en leerproces gedurende je stage en bekijkt daarnaast of je voldoende diepgang biedt in je verslaglegging (bv. stageplan, tussentijds reflectieverslag, eindverslag). De tussentijdse en eindevaluatie vindt plaats met je stagedocent en verantwoordelijke stagebegeleider..

Verantwoordelijke stagebegeleider

De verantwoordelijke stagebegeleider is een universitair geschoolde (ortho)pedagoog/psycholoog met minstens één jaar werkervaring en werkt voor de organisatie/instelling waar je stage loopt. Dit kan ook namens een externe organisatie zijn. Hij of zij houdt zicht op jouw leervoortgang en draagt zorg voor voldoende begeleidingsgesprekken. Daarnaast geeft de stagebegeleider een advies aan je stagedocent voor de tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling. Precieze afspraken over de begeleiding in de instelling maak je voorafgaand aan je stage en deze worden in het stagecontract vastgelegd. De verantwoordelijke stagebegeleider kan tevens je dagelijks begeleider zijn.

Dagelijks stagebegeleider

De dagelijkse stagebegeleider heeft ten minste een HBO Bachelor + HBO master (zoals Master SEN) afgerond en begeleid je dagelijks in de organisatie/instelling waar je stage loopt. Hij of zij geeft je de kans om nuttige praktijkervaring op te doen binnen de instelling en zorgt dat je over de noodzakelijke faciliteiten beschikt om je taken op de stageplaats uit te kunnen voeren. Precieze afspraken over de begeleiding in de instelling maak je voorafgaand aan je stage en deze worden in het stagecontract vastgelegd.

Rolverdeling stagebegeleider & stagedocent

Zowel de verantwoordelijke stagebegeleider (stage-instelling) als de stagedocent (universiteit) beoordelen de student tijdens de stage.

De stagebegeleider richt zich in de beoordeling voornamelijk op het professionele handelen van de student tijdens de stage. De stagedocent legt bij de beoordeling de nadruk op niveau en aard van de academische reflectie en activiteiten van de student tijdens de begeleiding op de universiteit en in de kwaliteit van zijn/haar verslagen.

Reflectie

Tijdens de stage maak je een aantal (reflectie)opdrachten, waarin het academisch karakter van je stage aan bod komt. Denk hierbij aan:

  • een reflectie op je voortgang,

  • een beschrijving van de theoretische achtergrond van het onderzoeksproject waaraan je deelneemt,

  • een analyse van de stage-instelling of

  • een beschrijving van de wetenschappelijke inzichten die richtinggevend zijn voor het praktisch handelen binnen de instelling.

Deze opdrachten bespreek je met je stagedocent en/of medestudenten.

Met deze opdrachten reflecteer je op je leerproces en de ontwikkeling van je professionele gedrag. Een deel van deze opdrachten is onderdeel van het stageverslag, dat je aan het eind van je stageperiode schrijft.

Toetsvorm

Tussentijdse evaluatie

Halverwege je stage schrijf je een tussentijds verslag en vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Het doel van de tussentijdse evaluatie is na te gaan hoe ver je bent met het behalen van je persoonlijke leerdoelen en vast te stellen of aanpassingen nodig zijn in de werkzaamheden die je doet. Eventuele knelpunten komen aan de orde en er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing of volgende stap in je leerproces. Er zijn in de Wegwijzer richtlijnen aanwezig voor het maken van een tussentijds reflectieverslag ten behoeve van de tussentijdse evaluatie.
Daarnaast vult je stagebegeleider een tussentijds beoordelingsformulier in (zie Brightspace).

CVM-opdracht

Als specifieke stage-opdracht voer je een CVM-opdracht uit. Je analyseert daarbij de onderwijsbehoeften van de leerling en ontwerpt een passend ondersteuningsplan en monitoringstool. De richtlijnen voor de CVM-opdracht tijdens de stage staan op Brightspace.

Eindevaluatie en eindbeoordeling

Aan het einde van je stageperiode schrijf je een stageverslag en vindt een eindgesprek plaats. Na de eindevaluatie bepaalt de stagedocent het eindcijfer. Dit cijfer is gebaseerd op:
1. Het beoordelingsadvies van de stagebegeleider
2. De kwaliteit van de door de student ingeleverde opdrachten en de participatie in stagebijeenkomsten
3. De kwaliteit van het stageverslag en/of eindproduct.

Beoordelingsformulieren zijn beschikbaar op Brightspace. De beoordeling wordt besproken met de student tijdens het eindgesprek.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Gedetailleerde informatie over de stage is te vinden in de Wegwijzer Masterstage die op de website van het Stagebureau Pedagogische Wetenschappen staat.

Aanmelden

Aanmelden voor de stage is verplicht. Studenten melden zich voorafgaand aan de start van de stage via een aanmeldlink op de Brightspacepagina van de cursus.

Contact

Contactpersoon voor de Masterstage Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen is Dr S. Chung

Voor algemene informatie over de Masterstage en het vinden van een stageplaats kun je contact opnemen met het Stagebureau Pedagogische Wetenschappen.