Studiegids

nl en

Stage Leerproblemen

Vak
2022-2023

Beschrijving

Studenten die de Masterspecialisatie Leerproblemen volgen hebben de keuze tussen een klinische stage of een onderzoeksstage.

Tijdens de klinische stage binnen de Masterspecialisatie Leerproblemen loopt de student stage bij een externe instelling waarbij de nadruk ligt op diagnostiek en behandeling. Afhankelijk van de mogelijkheden van de stageplaats kan de student de NVO Basisaantekening Diagnostiek behalen.

Een onderzoeksstage binnen de Masterspecialisatie Leerproblemen biedt de student de mogelijkheid bekend te raken met onderzoeksactiviteiten op dit gebied. In de onderzoeksstage wordt de nadruk gelegd op het uitvoeren van verschillende onderzoeksactiviteiten zoals het werven van proefpersonen, het onder supervisie verzamelen en coderen van onderzoeksdata en het analyseren van data.

Studenten gaan zelf op zoek naar een stageplek. Voor praktische ondersteuning kunnen ze terecht bij het Stagebureau.

NVO-registraties

NVO Basis Orthopedagoog

Voor studenten die zich willen kwalificeren voor de NVO-registratie Basis Orthopedagoog geldt dat zij een klinische praktijkstage moeten lopen. Bovendien moeten zij ook op Bachelorniveau aan de eisen van de NVO voldoen. Studenten die zich niet willen kwalificeren voor deze NVO-registratie kunnen ook een onderzoeksstage lopen.

Wie een klinische praktijkstage doet moet de cursussen Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk en Klinische vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling) gevolgd hebben (ongeacht of studenten tijdens hun klinische praktijkstage de Basisaantekening Diagnostiek willen behalen). De uren voor de Basisaantekening Diagnostiek gaan pas tellen als de laatste demo-bijeenkomst van het vak Klinische vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling) is bijgewoond en studenten deel hebben genomen aan het tentamen van het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk.

NVO Basisaantekening Diagnostiek

Tijdens een klinische stage is het mogelijk de Basisaantekening Diagnostiek (BaD) te behalen. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat het behalen van deze aantekening geen deel uitmaakt van het verplichte curriculum van de Masteropleiding Education and Child Studies; het is dus ook geen verplicht onderdeel van het Masterexamen. Daarbij is het goed te bedenken dat het behalen van de BaD vrijwel altijd zal leiden tot een verlenging van de stage en daarmee van de duur van de Masteropleiding. Het is aan de student om daarvoor te kiezen.
Lukt het niet om de casussen tijdens de stage te verrichten dan kan dat ook ná het behalen van het Masterdiploma.

De casussen kunnen dan ter beoordeling worden ingeleverd bij de NVO, die ze tegen betaling nakijkt. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen speelt daar geen rol bij.

Voor alle informatie over het behalen van de Basisaantekening Diagnostiek verwijzen we naar de Wegwijzer Masterstage die op de website van het Stagebureau Pedagogische Wetenschappen te vinden is. Lees deze nauwkeurig door.

Leerdoelen

De algemene leerdoelen van de stage zijn:
1. Het integreren van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de (onderzoeks)praktijk, met name in realistische werksituaties.
2. Het verwerven van verdere relevante kennis en vaardigheden en inzicht in praktische situaties in het werkveld.
3. Intensief kennismaken met een onderzoeks- of pedagogisch werkveld.
4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren in een organisatie (professionele houding).
5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen in professionele situaties.

Rooster

Er zijn twee instroommomenten: augustus/september en januari/februari. De stagebijeenkomsten zijn hierop afgestemd. Stagebijeenkomsten vinden overdag plaats en worden gepland door de stagedocent aan de start van de stage op basis van de aanmeldingen van studenten (zie onder).

Onderwijsvorm

Tijdens de stage wordt de begeleiding verzorgd vanuit de opleiding (stagedocent) en vanuit de stage-instelling (stagebegeleider). Gedurende de stage zijn er stagebijeenkomsten waarin uitwisseling van kennis en ervaringen tussen studenten en stagedocent mogelijk is. Aan deze bijeenkomsten nemen ook studenten met de masterspecialisatie kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs deel.

Stagedocent

De begeleiding door de stagedocent bestaat uit individuele gesprekken en een aantal groepsbijeenkomsten. De stagedocent zal je vragen om kritisch te reflecteren op je leerproces. Je stagedocent beoordeelt je functioneren en leerproces gedurende je stage en bekijkt daarnaast of je voldoende diepgang biedt in je verslaglegging (bv. stageplan, tussentijds reflectieverslag, eindverslag). De tussentijdse en eindevaluatie vindt plaats met je stagedocent en stagebegeleider.

Stagebegeleider

De stagebegeleider is een universitair geschoolde (ortho)pedagoog/psycholoog met minstens één jaar werkervaring en werkt voor de organisatie/instelling waar je stage loopt. Hij of zij geeft je de kans om nuttige praktijkervaring op te doen binnen de instelling en zorgt dat je over de noodzakelijke faciliteiten beschikt om je taken op de stageplaats uit te kunnen voeren. Daarnaast geeft de stagebegeleider een advies aan je stagedocent voor de tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling. Precieze afspraken over de begeleiding in de instelling maak je voorafgaand aan je stage en deze worden in het stagecontract vastgelegd.

Rolverdeling stagebegeleider & stagedocent

Zowel de stagebegeleider (stage-instelling) als de stagedocent (universiteit) beoordelen de student tijdens de stage.
De stagebegeleider richt zich in de beoordeling voornamelijk op het professionele handelen van de student tijdens de stage.
De stagedocent legt bij de beoordeling de nadruk op niveau en aard van de academische reflectie en activiteiten van de student tijdens de begeleiding op de universiteit en in de kwaliteit van zijn/haar verslagen.

Reflectie

Tijdens de stage maak je een aantal (reflectie)opdrachten, waarin het academisch karakter van je stage aan bod komt. Denk hierbij aan:

  • Een reflectie op je voortgang,

  • Een beschrijving van de theoretische achtergrond van het onderzoeksproject waaraan je deelneemt,

  • Een analyse van de stage-instelling of

  • Een beschrijving van de wetenschappelijke inzichten die richtinggevend zijn voor het praktisch handelen binnen de instelling.

Deze opdrachten bespreek je met je stagedocent en/of medestudenten.
Met deze opdrachten reflecteer je op je leerproces en de ontwikkeling van je professionele gedrag. Een deel van deze opdrachten is onderdeel van het stageverslag, dat je aan het eind van je stageperiode schrijft.

Toetsvorm

Tussentijdse evaluatie

Halverwege je stage schrijf je een tussentijds verslag en vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Het doel van de tussentijdse evaluatie is na te gaan hoe ver je bent met het behalen van je persoonlijke leerdoelen en vaststellen of aanpassingen nodig zijn in de werkzaamheden die je doet. Eventuele knelpunten komen aan de orde en er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing of volgende stap in je leerproces. Er zijn in de Wegwijzer richtlijnen aanwezig voor het maken van een tussentijds reflectieverslag ten behoeve van de tussentijdse evaluatie.

Daarnaast vult je stagebegeleider een tussentijdsbeoordelingsformulier in (zie Brightspace).

Eindevaluatie en eindbeoordeling

Aan het einde van je stageperiode schrijf je een stageverslag en vindt een eindgesprek plaats. Na de eindevaluatie bepaalt de stagedocent het eindcijfer.

Dit cijfer is gebaseerd op:
1. Het beoordelingsadvies van de stagebegeleider
2. De kwaliteit van de door de student ingeleverde opdrachten en de participatie in stagebijeenkomsten
3. De kwaliteit van het stageverslag en/of eindproduct.

Beoordelingsformulieren zijn beschikbaar op Brightspace. De beoordeling wordt besproken met de student tijdens het eindgesprek.

Brightspace

Tijdens dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Gedetailleerde informatie over de stage is te vinden in de Wegwijzer Masterstage

Aanmelden

Aanmelden voor de stage is verplicht. Studenten melden zich voorafgaand aan de start van de stage via een aanmeldlink Brightspacepagina van de cursus.

Contact

Contactpersoon voor de Masterstage Leerproblemen is Dr. Siuman Chung

Voor algemene informatie over de Masterstage en het vinden van een stageplaats kun je contact opnemen met het Stagebureau Pedagogische Wetenschappen