Studiegids

nl en

Inleiding Jeugdrecht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek ervan. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2-3), jeugdbescherming (week 4), jeugdstrafrecht (week 5) en een gastcollege (week 6) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt. Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht in Leiden. Het vak Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen. De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie, en een gastcollege.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak kunt u:

 • de verschillende rechtsgebieden (met name het privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal recht) waarbinnen het jeugdrecht zich afspeelt, onderscheiden;

 • juridische teksten, wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het jeugdrecht analyseren vanuit het perspectief van de minderjarige en deze toepassen in een concrete casus;

 • reflecteren op (actuele) vraagstukken en een standpunt verdedigen aan de hand van juridische argumenten.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): prof. mr. drs. M.R. Bruning, prof. dr. mr. T. Liefaard , dr.mr. K.A.M. van der Zon e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die op Brightspace worden gepubliceerd. Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. U mag eenmalig een werkcollege missen. Van u wordt actieve participatie verwacht in de werkgroepen. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd en u in de werkgroepen gevraagd wordt om uw inbreng.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met casus- en open vragen (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers).

 • Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht e.d. die geldt voor de werkcolleges. Zie voor meer informatie Onderwijsvorm, onder Werkgroepen.

 • N.B. Dit vak heeft de status van praktische oefening.

 • N.B. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht e.d. zijn te vinden op Brightspace en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en de casuïstiek uit het werkboek (de werkgroepopdrachten) en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege, de werkgroepen en het gastcollege.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wettenbundels.

 • Handboek: W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia, Familierecht. Een introductie., Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, (laatste druk).

 • Reader(s): Inleiding jeugdrecht verkrijgbaar via reader online

 • Aanvullend studiemateriaal dat op Brightspace wordt gepubliceerd.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den & Punselie E.C.C. (red.) (2020), Jeugdrecht en jeugdhulp (negende herziene druk). Den Haag: Sdu.

 • M.J.C. Koens, A.P. van der Linden, Kind en Scheiding, monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 8, Den Haag: SDU (laatste druk).

 • I. Weijers, jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2021.

 • J. Uit Beijerse, Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, Antwerpen: Maklu-Uitgevers 2021.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Jeugdrecht

 • Telefoon: 071 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.