Studiegids

nl en

Werkcollege BA2: Rome in het Noorden

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In 1628 bezocht Constantijn Huygens het Leidse atelier van Jan Lievens en Rembrandt. Toen hij ze vroeg of ze niet graag een studiereis naar Italië zouden maken, antwoordde de jonge schilders dat ze in de Republiek meer Italiaanse kunstwerken tot hun beschikking hadden dan in Rome of Venetië. Dat was wellicht overdreven, feit is wel dat er rond 1630 grote collecties Italiaanse kunst in Amsterdam waren. De meest bekende was het kabinet van de gebroeders Jan en Gerrit Reynst. In deze cursus onderzoeken we de diverse manieren waarop Rome in de Republiek te vinden was: als idee, als inspiratiebron, in de vorm van kunstwerken of als object(en) in een verzameling. We bestuderen relevante wetenschappelijke literatuur en primaire bronnen, en maken minstens één excursie naar een museum.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de culturele uitwisseling tussen de Republiek en Italië in de vroegmoderne periode.

 • Inzicht verkrijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische onderzoeksmethodes.

 • Studenten leren relevante literatuur te zoeken, selecteren en ordenen.

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken.

 • Studenten leren het kunsthistorische debat over het gekozen onderwerp te analyseren en erop te reflecteren.

 • Studenten leren hun lopende onderzoek in 10 minuten te presenteren, visueel ondersteund door een PowerPointpresentatie.

 • Studenten leren feedback te geven en te ontvangen.

 • Studenten leren een helder geformuleerde en beargumenteerde paper van 3000 woorden te schrijven met een heldere conclusie (exclusief noten en literatuurlijst).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Onderzoekspresentatie met Powerpoint

 • Onderzoekspaper

Weging

 • Presentatie (20%)

 • Paper (80%)

Herkansing

Beide toetsen maken naar weging onderdeel uit van het eindcijfer. Bij een onvoldoende van de presentatie wordt een vervangende opdracht gegeven. De paper kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt via Brightspace gedeeld; de teksten zijn online beschikbaar bij de UB Leiden.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.