Studiegids

nl en

Recht

Vak
2022-2023

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de grondslagen en structuur van het Nederlandse rechtsstelsel.
Doel 2: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de rechtsstaat in Nederland.
Doel 3: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de centrale concepten van en theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat.
Doel 4: Het verschaffen van kennis van en inzicht in enkele hedendaagse spanningen in en toekomstige uitdagingen voor de democratische rechtsstaat in Nederland.

Inhoud

Deze cursus beoogt studenten wegwijs te maken in het Nederlandse recht in algemene zin en in de (democratische) rechtsstaat in het bijzonder. Na twee inleidende colleges waarin ons recht en rechtsbedrijf op hoofdlijnen worden geschetst, zal gedurende zes weken nader ingegaan worden op de rechtsstaat. Middels een historisch overzicht van haar ontwikkeling sinds de vroegmoderne tijd, worden de centrale concepten die in de Nederlandse rechtsstaat zijn vervat voor het voetlicht gebracht. Ook wordt stilgestaan bij spanningen in de hedendaagse rechtsstaat en uitdagingen in de toekomst. In wekelijkse opdrachten wordt de materie gekoppeld aan vragen en voorstellen uit het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel (‘Lage drempels, hoge dijken: Democratie en rechtsstaat in balans’, Boom, 2018).

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie voor de opdrachten.

Studiemateriaal

Wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Toetsing

  • Zeven wekelijkse opdrachten, telkens in te leveren op vrijdag om 17:00 uur.

  • Mondeling tentamen in de laatste week van het blok. Bij een onvoldoende eindcijfer voor het vak kan het tentamen herkanst worden aan het eind van het semester.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het behaalde resultaat voor het tentamen (70% van het eindcijfer) en de wekelijkse opdrachten (samen 30% van het eindcijfer).

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Het tijdstip en de locatie van de nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'