Studiegids

nl en

Lichamelijke verschillen in een sociale wereld

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten die zijn ingeschreven in de minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.

Beschrijving

Gender, seksuele oriëntatie, ras en leeftijd beïnvloeden in grote mate onze persoonlijke identiteit en hoe anderen ons zien. Maar hoe precies hierover te denken? Zijn het natuurlijke of biologische factoren, die tegenover cultuur, constructie, de sociale orde staan? Of is dat een te eenvoudige tegenstelling?

In deze collegereeks onderzoeken we de complexe interacties tussen het lichaam, onze ervaring van het lichaam, de manier waarop anderen ons lichaam waarnemen en benoemen en persoonlijke identiteit. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: het sekse-gender onderscheid, de biologische visie op genderidentiteit en seksuele oriëntatie, gender als sociale constructie, queer, transgender, zwart en de witte blik, kritiek van de zwarte rede, racisme als gewoonte, leeftijd.

Startpunt van ieder college is een casus, roman of kunstwerk die wordt geanalyseerd met behulp van de theorieën en begrippen van denkers uit de fenomenologie, biologie en in gender, queer, race en ageing studies.

Leerdoelen

De student leert in deze cursus:

 • filosofische visies te herkennen en te begrijpen op gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en ras in de fenomenologie, gender, race en ageing studies en biologie;

 • deze visies te analyseren en met elkaar te confronteren dan wel combineren;

 • de bovengenoemde visies toe te passen op casussen;

 • zelf nieuwe voorbeelden aan te dragen die de filosofische theorieën en begrippen ofwel ter discussie stellen ofwel illustreren;

 • argumentatievaardigheden te verbeteren en te verdiepen door deel te nemen aan discussies en door feedback op presentaties en paper.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • actuele filosofische visies op gender, ras, queer en leeftijd in de fenomenologie en bovengenoemde kritische studies.

De student die de cursus succesvol heeft heeft afgerond, is in staat om:

 • aan de hand van een concrete casus te theoretiseren over gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en ras;

 • te argumenteren, zowel mondeling als schriftelijk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerde hoor- en werkcolleges

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Opdrachten per college (leesvragen): in totaal 6 keer in te leveren voorafgaand aan het college waarin de tekst wordt behandeld (5 % per opdracht / 30% van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie van een casus (15 % van het eindcijfer)

 • Eindpaper van 2500 woorden (55% van het eindcijfer)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de verschillende deeltoetse (zie hierboven).

Herkansing

Nader te bepalen

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Primaire teksten van onder meer Sarah Ahmed, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Anne Fausto-Sterling, Frantz Fanon en Achille Mbembe. Daarnaast wordt ieder college een secundaire, inleidende tekst bestudeerd.

Een literatuurlijst wordt enige weken voorafgaand aan het eerste college op Brightspace gepubliceerd.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.