Studiegids

nl en

Linguistique II: Des sons aux mots

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Kennis van het fonetisch schrift, bij voorkeur door het volgen van Linguistique I.

Beschrijving

Het eerste deel van deze cursus gaat over de fonologie van het Frans, en bouwt voort op wat de studenten hebben geleerd over articulatorische fonetiek tijdens het vak Linguistique I. Bij het onderdeel fonologie staat de structuur van het Franse klanksysteem centraal. Het tweede deel van de cursus behandelt basisbegrippen van de morfologie, het vakgebied dat de structuur van woorden onderzoekt.

We gaan tijdens de colleges op zoek naar regelmatigheden in het Frans die te maken hebben met de klankstructuur en woordformatie, waarbij duidelijk zal worden dat klankstructuur woordformatie elkaar kunnen beïnvloeden. Tijdens het college wordt ingegaan op verschijnselen als het verlan (le français à l’envers, ofwel le céfran en verlan) en taalvariatie, waarbij zowel variatie binnen als buiten Frankrijk aan bod komt.

De cursus bereidt studenten voor op het vak Linguistique III, Syntaxe du français.

Leerdoelen

Studenten vertrouwd maken met begrippen en wijze van argumenteren binnen de taalkunde met speciale aandacht voor:

 • De basisbegrippen van de fonologie en de morfologie;

 • Wijze van argumenteren binnen de fonologie en de morfologie;

 • Het maken van taalkundige generalisaties op basis van data.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Het college is een hoor-/werkcollege. Studenten bereiden de colleges voor aan de hand van een syllabus en ander collegemateriaal, waarbij ook vragen en opgaven gemaakt worden. Tijdens de colleges wordt dieper ingegaan op de stof en worden de gemaakte opgaven besproken en klassikaal gecorrigeerd. Een aantal opdrachten moet worden ingeleverd via Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer wordt op de volgende manier berekend:

 • schriftelijke opdrachten ter voorbereiding op de colleges (voor deze opdrachten wordt geen cijfer gegeven, maar het resultaat moet voldoende zijn om mee te mogen doen aan het tentamen)

 • 20% schriftelijke opdracht

 • 80% tentamen fonologie en morfologie

Weging

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN het cijfer voor het tentamen niet lager is dan een 5. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de tweede eis worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing

Schriftelijk tentamen. Bij een onvoldoende voor de schriftelijke opdracht kan de gecorrigeerde opdracht nogmaals worden ingeleverd (maximum cijfer: 6).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus: Introduction à la phonologie française (Brightspace)

 • Syllabus: Introduction à la morphologie française (Brightspace)

 • Extra materiaal (Brightspace)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.