Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Paris dans la littérature

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur (minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur behaald).
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Vanaf de 19e eeuw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende urbanisatie, wordt Parijs een centraal onderwerp, ja zelfs een vooraanstaand personage in de Franse literatuur. De romans van Balzac, Hugo en Zola zijn niet alleen een fantastisch document over het negentiende-eeuwse Parijs, zij scheppen ook een beeld van de stad, een mythe waarop vele latere schrijvers zullen voortbouwen. In dit college ondernemen we een chronologische verkenningstocht langs een aantal literaire uitbeeldingen van de Parijse stedelijke ruimte van de 19e eeuw tot nu. Deze tocht voert ons van de genoemde negentiende-eeuwse romanschrijvers naar Baudelaire (Parijs als toonbeeld van de modernité), het surrealisme en Apollinaire, waarna we onze weg vervolgen met naoorlogse auteurs als Georges Perec en Patrick Modiano.
A partir du 19e siècle, Paris devient un thème central, et même un véritable personnage dans la littérature française. Les romans de Balzac, de Hugo et de Zola constituent un formidable document sur le Paris du 19e siècle : ils créent une image, un mythe de la capitale qui inspirera de nombreux écrivains. Dans ce cours – en étudiant des textes choisis et des œuvres entières – nous explorerons chronologiquement les principaux représentants de cette littérature urbaine, des romanciers mentionnées à Baudelaire, au Surréalisme et à Apollinaire. Le voyage se conclut avec quelques auteurs d’après-guerre comme Perec et Modiano.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen op cursusniveau vormen een meer concrete uitwerking van de wat algemener gestelde eindtermen op opleidingsniveau. De leerdoelen van de cursus dienen aan te sluiten bij het niveau van het vak en in relatie te staan tot de cursusinhoud en de toetsing.

 • Kennis van een representatieve keuze Franse stadsliteratuur uit de 19e en 20e eeuw;

 • Inzicht in grondbegrippen en debatten rond stad en literatuur;

 • Leren zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen (paper)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Bij dit werkcollege is aanwezigheid verplicht.
  Men kan maximaal twee keer afwezig zijn (met een geldige reden). In dat geval kan een compenserende opdracht worden opgelegd.

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname en tussentijdse huiswerkopdrachten: 10%

 • Mondelinge presentatie: 30%

 • Eindpaper: 60%

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde, met dien verstande dat het cijfer van het eindpaper minimaal een 5,5 dient te zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het paper kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus (BS)

 • Emile Zola, La curée (Garnier Flammarion)

 • André Breton, Nadja (Gallimard Folio)

 • Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (Bourgois)

 • Patrick Modiano, Dora Bruder (Gallimard Folio)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.