Studiegids

nl en

Séminaire pratique: Oriëntatie op het leren en lesgeven van het Frans

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur (minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur behaald).
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Heb je er wel eens aan gedacht om met je studie Franse taal en cultuur leraar te worden?
Vraag je je af of je daar geschikt voor bent, of je het leuk zou vinden en wil je je daarop oriënteren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Wil je graag meer weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans? Ben je geïnteresseerd in communicatieve- en presentatievaardigheden?
Is je antwoord op een van deze vragen JA, schrijf je dan in voor het keuzevak “Oriëntatie op het leren en lesgeven van het Frans”.

Voor wie?
Dit keuzevak is bedoeld voor studenten die willen weten in hoeverre zij zich aangetrokken voelen tot het beroep van leraar. Voor studenten die het een uitdaging vinden leservaring op een middelbare school op te doen. Voor studenten die meer willen weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans, voor studenten die meer willen weten over groepsdynamiek en adolescenten, maar ook voor mensen die hun vaardigheden op het gebied van informatieoverdracht, communicatie en presentatie willen aanscherpen.

Wat biedt dit keuzevak?
Dit keuzevak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van lesgeven. Een kleine stage in het onderwijs op een school in combinatie met nog nader te bepalen opdrachten maken deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over doceren, leermateriaal en het leren van leerlingen) zodat je enkele specifieke docenttaken in de school kunt uitvoeren. Het betreft het ontwikkelen van leermateriaal en (deel)lessen (om de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en/of schrijfvaardigheid Frans van leerlingen te ontwikkelen) en het uitvoeren van (deel)lessen. Dit alles in samenspraak met de docenten en de school en afhankelijk van je eigen interesses. Er zijn veel keuzemogelijkheden voor de invulling van je stage en de opdrachten. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent maar in iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Leerdoelen

Algemene doelen:

 • Oriëntatie op het beroep van leraar

Aan het eind van de cursus kun je:

 • Lesdoelen formuleren

 • Een duidelijke en complete instructie geven

 • Geschikte leeractiviteiten kiezen om specifieke lesdoelen te realiseren

 • Leerprocessen organiseren met een goede opbouw

 • (Deel)lessen (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid) ontwerpen en uitvoeren

 • Het effect van non-verbaalgedrag (houding, mimiek, stemgebruik, gebaren) op interactie analyseren en benoemen (van docenten, leerlingen, jezelf)

 • Aspecten benoemen die van invloed zijn op de werksfeer (orde) in een klas

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Korte stage op een middelbare school

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk portfolio: Tijdens de cursus maak je een portfolio bestaande uit vijf opdrachten die gedurende de collegereeks tijdens, als voorbereiding op of naar aanleiding van een college worden gemaakt.

 • Mondelinge presentatie: halverwege de collegereeks presenteer je één van de vijf opdrachten uit het portfolio aan de groep (5 à 7 min). In één van de laatste twee colleges presenteer je nog een van de vijf opdrachten uit het portfolio aan de groep (5 à 7 min)

Weging

Alle opdrachten uit het portfolio worden beoordeeld met de volgende criteria:

 • Informatiedichtheid – 20%

 • Presentatie / Aantrekkelijkheid – 20%

 • Onderbouwing op basis van theoretische bronnen – 20%

 • Onderbouwing op basis van concrete praktijkvoorbeelden – 20%

 • Koppeling tussen theorie en praktijk – 20%

Herkansing

Als het portfolio met een onvoldoende wordt beoordeeld, mag het opnieuw worden gedaan.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag

Literatuurlijst

Verplichte literatuur voor allen:

 • Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal, Rick de Graaff (redactie) (2020). Handboek vreemde talen didactiek. Bussum: Coutinho. 9789046907641

 • Te downloaden documenten op Brightspace over:

 1. Rubrics beroepsrollen leraar (ter illustratie van wat een leraar aan competenties moet ontwikkelen)
 2. Voorbereiding van lessen, lesplanformulier, checklist lesvoorbereiding en didactische werkvormen, lesdoelen formuleren
 3. Lesopbouw OVUR-model
 4. Volledige instructie, betekenis geven, individuele aanspreekbaarheid, zichtbaarheid van het leerproces
 5. Interactie, werkorde, non-verbaalgedrag: Observatieschema HIMAG
 • Daarnaast naar keuze (afhankelijk van je leerdoelen en gekozen invulling van de opdrachten) verdiepende literatuur die op Brightspace worden geplaatst.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Er zijn veel keuzemogelijkheden voor de invulling van je stage en de opdrachten. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent maar in iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.