Studiegids

nl en

Archieven: bewaren, kennis en macht

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Bewaar jij foto’s, apps, en mails? Heb je je zwemdiploma’s, klassefoto’s en profielwerkstuk bewaard? Dan ben je archivaris van je eigen leven. De historicus die jouw leven wil gaan beschrijven, zal blij zijn met de dingen die jij bewaart en opslaat, en nog blijer als je ze ordent en labelt. Maar jouw verzamelgedrag zal ook van invloed zijn op het verhaal dat er over jou kan worden verteld.

Sinds jaar en dag gebruiken historici archieven, verzamelingen teksten en objecten. Soms zijn die verzamelingen aangelegd door instellingen – overheden, bedrijven, kerken en verenigingen - soms zijn ze het werk van individuen of families. Tot een paar decennia geleden leek er een heldere taakverdeling tussen archivarissen, die onze bronnen bewaarden, ordenden, en toegankelijk maakten, en de historici, die dat materiaal gingen onderzoeken en interpreteren.

Tegenwoordig weten we dat die twee dingen meer met elkaar te maken hebben dan we vroeger dachten. Zowel de creatie als het bewaren van een archief impliceert selectie (en dus deselectie) en ordening (en dus ook framing). Dat geeft en versterkt betekenis, maar kan ook zorgen voor stiltes.
Archieven zijn dan ook meer dan een ‘bewaarplaats’ van historische kennis, er wordt ook kennis gecreëerd. Ze worden gebruikt om macht mee uit te oefenen, maar kunnen door goed gebruik ook heel wat prijsgeven over de mensen zonder macht.

Met dit gegeven als uitgangspunt gaan we in deze cursus aan de slag met oude en nieuwe archieven – in college en tijdens excursies gaan we kijken naar hun geschiedenis, hun veranderende functie, en de veranderingen die het digitale tijdperk met zich meebrengt. Het vak wordt getoetst via een literatuuropdracht, een groepsopdracht en een eindopdracht, waarin je zelf reflecteert op ontstaan, gebruik, en stiltes in een specifiek archief.

Hulpvak voor de richtingen Nederlandse, Algemene, en Economisch-sociale geschiedenis

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor het doen van onderzoek in zowel kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) bouwt kennis op over op archiveren als historische en actuele praktijk met speciale aandacht voor de impact van digitale vernieuwingen;

 • 3) maakt kennis met het Nederlandse archiefwezen, en leert zoeken in analoge en digitale toegangen;

 • 4) reflecteert op de manier waarop archiefvorming en gebruik de blik van de historicus stuurt;

 • 5) oefent met het koppelen van historische vragen aan archiefbronnen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige studie van literatuur, archieftoegangen en archieven

 • Excursies

Toetsing en weging

Toetsing

 • Literatuuropdracht over de literatuur en collegestof
  getoetste leerdoelen:1,2,4

 • Eindopdracht: paper over specifiek archief.
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Groepsopdracht met presentatie
  getoetste leerdoelen: 1-5

Weging

 • Literatuuropdracht: 30%

 • Eindopdracht: 50%

 • Participatie en groepsopdracht met presentatie: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat de eindopdracht altijd voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace..

Herkansing

Zoals boven. Groepsopdrachten worden alleen herkanst als de andere cijfers voldoende zijn, door middel van een individuele opdracht.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Eric Ketelaar, Archiving people. A social history of Dutch archives (Den Haag 2020)
  https://www.researchgate.net/publication/343384950_Archiving_People_A_Social_History_of_Dutch_Archives_e-book

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.