Studiegids

nl en

Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet?

Vak
2022-2023

Toegangseisen

(Zgn. ‘Voorlopig’) toegelaten tot Honours College Law.

Voorlopig toegelaten deelnemers volgen de zogenoemde 'Oriëntatiefase'. Dit is een programma van in totaal 10 tot 11 bijeenkomsten.

Oriëntatiefase

Dit programma bevat: (1) Twee introductiebijeenkomsten; (2) Het volgen van 1 van de 2 verbredende/verdiepende vakken 'Criminaliteitsbestrijding' of 'Recht, literatuur en film'. Beide vakken beslaan in beginsel 5 werkcolleges; (3) Deelnemers volgen ten slotte 2 van 4 workshops die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De Oriëntatiefase loopt van half maart tot half juni (NB: in de tentamenweken vinden geen bijeenkomsten plaats).

Nadere informatie volgt op de Brightspace-pagina van (het voorlopig) Cohort 22-23.

Beschrijving

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding kunnen – in Nederland en daarbuiten – rekenen op grote aandacht van publiek en politiek. Binnen het publieke en politieke discours over criminaliteit en veiligheid blijkt echter regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de effectiviteit van maatregelen ter bestrijding van criminaliteit en over de juridische context waarbinnen dergelijke maatregelen getroffen mogen en kunnen worden. In dit vak zullen we aan de hand van een aantal belangrijke thema’s binnen het hedendaagse publieke en politieke debat over criminaliteit en veiligheid aandacht besteden aan de discrepanties die er kunnen zitten tussen de empirische werkelijkheid, de juridische werkelijkheid en het beeld zoals dat naar voren wordt gebracht in het publieke en het politieke debat. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de onbedoelde gevolgen van criminaliteitsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van detentie, terrorismebestrijding en fraudebestrijding. Waarom werken maatregelen lang niet altijd uit zoals dat wordt beoogd? In een tijd waarin het steeds belangrijker wordt bevonden om meer evidence based beleid en wetgeving te maken, is een dergelijk inzicht onontbeerlijk.

Dit vak is bedoeld voor zowel studenten Criminologie als Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Doel is studenten inzicht bij te brengen in de uiteenlopende manieren waarop criminaliteitsbeleid bedoelde en onbedoelde effecten heeft op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast is het doel om studenten systematisch na te laten denken over wat bij nieuw beleid het bedoelde effect is en welke onbedoelde effecten het daarnaast met zich mee kan brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak kunnen studenten:

  • Onbedoelde en bedoelde effecten onderscheiden van criminaliteitsbeleid op uiteenlopende beleidsterreinen;

  • Reflecteren op wetenschappelijk onderzoek naar bedoelde en onbedoelde gevolgen – en naar de manier waarop bedoelde gevolgen kunnen worden gestimuleerd en onbedoelde negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen;

  • Zelfstandig een schriftelijk betoog opzetten waarin de onderzoeksliteratuur op een bepaald beleidsthema uiteen wordt gezet en waarin wordt onderbouwd waar wetenschappelijk (beleids-)onderzoek zich in de toekomst op moet richten.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Aantal à 2 uur: 5
Door docent(en) van de Afd. Crimonologie en gastsprekers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur. Voorafgaand aan een aantal bijeenkomsten dienen studenten een opdracht in te leveren.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Wekelijkse opdrachten
    Voorafgaand aan enkele colleges levert de student een opdracht in. Voldoende beoordeling is verplicht om het vak af te ronden.

  • Paper
    Ter afsluiting van het vak schrijven de studenten een paper (max. 4.000 woorden) welke wordt beoordeeld met een cijfer (dient als eindcijfer voor het vak).

  • Beide toetsvormen moeten worden beoordeeld met een voldoende om het vak te kunnen afronden.

Inleverprocedures

Via de Turnitin-links op Brightspace.

*Examenstof *

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Van de studenten wordt tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Periode

Tijd: 17:15-19:00 uur

Donderdag 13 april
Donderdag 20 april
Woensdag 26 april
Donderdag 4 mei
Woensdag 10 mei

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact